Analiza porównawcza modeli współpracy miast z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki kulturalnej na przykładzie Krakowa i Warszawy

Magdalena B. Król

Abstrakt

The article covers the issue of cooperation between the public and nongovernment sector starting with the review of problems connected to the legał operation of the nongovernmental sector in Poland, through the descriptions of relationships and correlations between the two sectors, to finish with an attempt of critical analysis of cooperation programs between communes and nongovernmental organizations in the cultural policies illustrated with an example of the cities – Cracow and Warsaw.

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, administracja publiczna, współpraca międzysektorowa, program współpracy
References

Dobrowolska M. (2001), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] J. Hausner (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego nt. „Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego”, zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Drucker P. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa.

Hausner J. (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Hausner J., Maroda M. (2000), Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej?, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Hryniewicz J. (2008), Administracja publiczna – organizacje obywatelskie, [w:] W. Pawlik, Administracja publiczna – organizacje obywatelskie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Pawlik W. (2008), Administracja publiczna – organizacje obywatelskie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) na rok 2011. Uchwała Nr CXI/1510/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r.

Program współpracy Miasta Stołecznego Warszawy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr XCIII/2731/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r.

Sobczak K. (1993), Administracja publiczna, Municipium S. A., Warszawa.

Sowa K. (2007), Społeczeństwo obywatelskie a polityka – uwagi o historycznych uwarunkowaniach i perspektywach społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Trzeci Sektor” nr 11.

Szacki J. (1997), Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp Jerzy Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków–Warszawa.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, Nr 96, poz. 873.

Ustawa o fundacjach, Dz.U. 1984, Nr 21, poz. 97.

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104.