Rozwój przemysłu kulturowego szansą dla Małopolski?

Anna Góral,

Joanna Zdebska-Schmidt

Abstrakt

The aim of this article is to analyze the status of implementation of the development of the leisure industry policy within The Malopolska Region Development Strategy for 2007–2013. On the base of analysis of the strategic documents and analysis of the indicators for the  evaluation of the implementation of the policy, the authors made an assessment of the activities of the Malopolska Region in the field of the development of the culture industry.

Słowa kluczowe: polityka kulturalna, przemysł kulturowy, województwo małopolskie, rozwój regionalny, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
References

Antoszkiewicz J., Habiera-Antoszkiewicz D (2004), Proces twórczy w biznesie i sztuce, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J. (1998), Identyfi kacja nowych problemów rozwoju regionalnego, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008–2013 (2008), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Kościelecki P. (2007), Kultura w regionach – analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz piśmiennictwa przedmiotu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(29), s. 32–52.

Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działania Samorządu Województwa Małopolskiego. Raport za rok 2009 (2010), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – perspektywa 2015 (2007), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków.

Kultura w województwie małopolskim w 2007 roku (2008), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków.

Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku (2009), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków.

Kultura w województwie małopolskim w 2009 roku (2010), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków.

Kulturalna Małopolska (2010), [w:] Kultura w województwie małopolskim w 2009 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków.

Mackiewicz M. (2009), Analiza potrzeb i rozwój przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Małek J. (2003), Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 32, s. 13–34.

Małopolski regionalny program operacyjny na lata 2007–2013 (2007), Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków.

Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004–2013, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/4fac4108437d4939b6940d8f79df2122NarodowaStrategiaRozwojuKultury.pdf.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego (2003), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, Kraków.

Pietrzyk I. (2000), Nowa polityka regionalna, [w:] Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, Domański R. (red.), PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Prawelska-Skrzypek G. (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, WUJ, Kraków.

Słaby T. (2005), Rynek pracy w kulturze 1998–2002, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa.

Smoleń M. (2003), Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Strategia rozwoju kraju 2007–2015, http://www.rsi.org.pl/dane/download/1asrk_projekt_270606r1.pdf.

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku (2005), Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007–2013, (2006), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Strategia rozwoju województwa małopolskiego (2000), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Strategia rozwoju województwa wazowieckiego do 2020 roku, http://www.igipz.pan.pl/zpz/zbtow/ptg/strategie/mazowieckie.pdf (dostęp: 20.01.2011).

Throsby, D. (2011), Ekonomia i kultura, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Warszawa.

Ustawa o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658.

Wojewódzki program ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Małopolski w latach 2005–2008, http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/8CD3CE84-589A-4E3F-BB52-89308D003637/141947/Wojewodzki_Program_Ochrony_Dziedzictwa_i_Krajobraz.pdf (dostęp: 20.01.2011).

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010–2013, http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2010/608/4791/Zalacznik1.pdf (dostęp: 20.01.2011).

Wojtasiewicz L. (1997), Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne, „Biuletyn KPZK PAN”, 177, s. 7–18.