Reformy w polityce oświatowej na przykładzie nadzoru pedagogicznego

Karolina Jastrzębska,

Anna Klama,

Anna Kostrubała-Brak,

Agnieszka Kuczyńska

Abstrakt

Polish educational system has been in the recent years the playground for incessant reforms and experiments. The purpose of that paper is therefore, to present the changes that took place in the last decade, hence influencing Polish educational policy, in particular pedagogical control. Moreover, the analysis of legislative acts, organizational documents and the literature regarding the area of pedagogical control aim at assessing the effectiveness of such policy.

Słowa kluczowe: edukacja, polityka, reformy
References

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. 1999, Nr 67, poz. 759).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. 2004, Nr 89, poz. 845).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. 2006, Nr 235, poz. 1703).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009, Nr 168, poz. 1324).

Wspieranie jakości pracy szkoły a nowa formuła nadzoru pedagogicznego. Rezultaty prac zespołu doradczego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 10 czerwca 2009, dokument wewnętrzny, niepublikowany.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony – zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r. – Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572).

Drozd E., Piotrowska L. (2010), Rola zawodowa wizytatora do spraw ewaluacji, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2006), Pedagogika 2, PWN, Warszawa.

Legutko R. (2008), Kłamstwo edukacyjne, „Wprost”, nr 16: 48–50.

MacBeath J., Schratz M., Meuret D., Jakobsen L. (2003), Czy nasza szkoła jest dobra?, WSiP, Warszawa.

Mizerek H. (red.) (1997), Ewaluacja w szkole, Wydawnictwo MG, Olsztyn.

Osiecka-Chojnacka J. (2010), Rola centralnych władz oświatowych w reformowanym systemie oświatowym, [w:] Polityka oświatowa, M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), 2(22) 2010, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, ISSN 2080–2404.

Piekara K. (2007), Kontrola jakości edukacji. Rola dyrektorów szkół, praca magisterska, materiał niepublikowany, Kraków.

Tołwińska-Królikowska E. (red.) (2010), Autoewaluacja w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Zirk-Sadowski M. (2005), Kontrola administracji publicznej, [w:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa.