Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych

Iwona Reichardt

Abstrakt

The article deals with evaluation in the political process. Presented theoretical discourse, practice of international institutions, and empirical research results allow to answer the question when an evaluation is a tool of a critical analysis and when its role is limited to an instrumental element of know-how.

Słowa kluczowe: ewaluacja, polityki publiczne, demokracja
References

Almond G., Verba S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, Princeton.

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bachtler J., Taylor S. (1999), Objective 2: Experiences, Lessons, and Policy Implications. Report to the Commission of the European Communities (DG XVI), European Policies Research Centre, Glasgow.

Campbell D. (2011), Assessing the Impact of Planned Social Change, „Journal of Multidisciplinary Evaluation”, 7 (15): 3–43, przedruk artykułu z 1976 roku.

Clarke A. (1999), Evaluation Research. An Introduction to Principles, Methods and Practice, Sage: Thousand Oaks, CA.

Connor A. (1993), Monitoring and Evaluation Made Easy: A Handbook for Voluntary Organizations, HMSO, Edinburgh.

Cronbach L. i in. (1980), Toward Reform of Program Evaluation, Jossey-Bass, San Francisco.

Easton D. (1953), The Political System. An Inquiry into the State of Political Science, Alfred A. Knopf, New York.

Easton D. (1957), An Approach to the Analysis of Political Systems, „World Politics”, 9(3): 383–400.

Easton D. (1965), A Systems Analysis of Political Life, University of Chicago Press, Chicago.

Ferry M., Olejniczak K. (2008), Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce, Ernst & Young, Warszawa.

Furubo J.E. i in. (2002), International Atlas of Evaluation, Comparative Policy Analysis, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.

Górniak J. (2007), Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, [w]: S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Guba E., Lincoln Y. (1989), Fourth Generation Evaluation, Sage, Newbury Park, CA.

Habermas J. (1993), Obywatelstwo i tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Heywood A. (2006), Politologia, PWN, Warszawa.

House E.R. (1972), The Conscience of Educational Evaluation, „Teachers College Record” 73(3): 405–414.

Inglehart R. (1988), The Renaissance of Political Culture, „American Political Science Review”, 82: 1203–1230.

Kierzkowski T. (2002), Ocena (Ewaluacja) Programów i Projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Klingemann H.D. (1999), Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis, [w]: P. Norris (red.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, Oxford

University Press, Oxford.

Komisja Europejska (1999), Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych [online]

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/E2CC1FEE-3C11-4871-8129-6103790D7F5E/19970/1260rozpWE1999.pdf [dostęp: 1.04.2011].

Komisja Europejska (2006), Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 [online] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:PL:PDF [dostęp: 1.04.2011].

Majone G. (2004), Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Mackay K. (1999), Evaluation Capacity Development: A Diagnostic Guide and Action Framework. ECD Working Paper No. 6. OED. World Bank, Washington, D.C.

Martinuzzi A. (2002), The Market for Evaluation of Sustainability – Trends and Institutionalization, EASY-ECO Evaluation of Sustainability. Conference Proceedings, Vienna, Austria, May 23–25, 2002.

Mezirow J. (1995), Transformation Theory of Adult Learning, [w]: M.R. Welton (red.), In Defense of the Lifeworld, SUNY Press, New York.

Nachmias D. (1979), Public Policy Evaluation. Approaches and Methods, St. Martin’s Press, New York.

Norris P. (1999), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, Oxford University Press, Oxford.

Olejniczak K. (2008), Mechanizmy wykorzystania ewaluacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Olejniczak K. (2009), Praktyka ewaluacji efektów programu rozwoju regionalnego – studium porównawcze, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Ossowski S. (1962), O osobliwości nauk społecznych, PWN, Warszawa.

Patton M. (1997), Utilization-Focused Evaluation. The New Century Text (trzecie wydanie), Sage Thousand Oaks, CA.

Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, J. Szacki (przeł.), Znak, Kraków.

Pylak K. (2009), Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych. Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Rossi P., Freeman H. (1993), Evaluation. A Systematic Approach, Sage, Thousands Oaks, CA.

Ryan K., Destefano L. (2000), Evaluation as a Democratic Process: Promoting Inclusion, Dialogue, and Deliberation, „New Directions for Evaluation”, 85.

Scriven M. (1991), Evaluation Thesaurus, (czwarte wydanie), Sage, Newbury Park, CA.

Sengupta S. (2003/2004), Rip Van Evaluation and the Great Paradigm War, „Evaluation Exchange” IX (4): 3–4.

Stake R. (1975), Evaluating the Arts in Education: A Responsive Approach, Charles E. Merrill, Columbus, OH.

Stiglitz J. (1998), Redefi ning the Role of the State What Should it Do? How Should It do It? And How Should These Decisions be Made?, referat wygłoszony podczas 10 rocznicy MITI Research Institute, Tokyo.

Siglitz J. (2002), Globalization and Its Discontents, W.W. Norton and Co., New York.

Weiss C. (1993), Where Politics and Evaluation Research Meet, „Evaluation Practice”, 14 (1), przedruk artykułu z 1972 roku.

Williams W., Evans J. (1969), The Politics of Evaluation: The Case Head Start, „Annals of the American Academy of Political and Social Science” 385.

Williamson J. (1994), The Political Economy of Policy Reform, Institute for International Economics, Washington D.C.

World Bank (2000), Reforming Public Institutions and Strengthening Governance, World Bank, Washington D.C.

World Bank (2006), Impact Evaluation and the Project Cycle, Doing Impact Evaluation Series No.1, Thematic Group on Poverty Analysis, Monitoring and Impact Evaluation,

World Bank, Washington D.C.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.