Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu – doświadczenia Urzędu Miasta Częstochowy

Anna Pawłowska

Abstrakt

In order for the local administration to satisfactorily fulfil its tasks, its functioning needs to be constantly perfectioned. Ideally, the modernisation should relate to an established pattern of good offices of the local government. The article presents the efforts made at the Urząd Miasta Częstochowy in order to improve management, by applying the Institutional Development Program.

Słowa kluczowe: administracja samorządowa, zarządzanie responsywne, samoocena
References

Boni M. (red.) (2009), Polska 2030, Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, http://www.premier.gov.pl/fi les/fi le/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (dostęp: 12.04.2011).

Drucker P. (1994), Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków.

Misiąg W. (red.) (2005), Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.

Potkański T. (2010), Profesjonalizacja zarządzania w samorządzie terytorialnym, [w:] C. Trutkowski (red.) Rozwój lokalny: Bariery i stymulanty. Wybrane zagadnienia, V Kongres Obywatelski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Zawicki M., Mazur S. (red.) (2004), Program Rozwoju Instytucjonalnego – Analiza Instytucjonalna Urzędu Gminy, Przewodnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Zawicki M. (red.) (2010), Analiza instytucjonalna gminy: Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, www.pri.msap.pl (dostęp: 12.04.2011).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.