Kulturowe uwarunkowania dokonywania zmian organizacyjnych w urzędach gmin

Joanna Snopko

Abstrakt

The article considers the impact of organizational culture to make changes in organizations in the context of the application of new concepts and models of organizational structures. On the basis of the article’s own organizational culture research community offices mentioned features an open organization, that such elements of organizational culture, which determine the possibility of implementing the organizational structure of the process. It seems that the stated range of „opening” of organizational culture in the offi ces of the municipalities may be a factor supporting the making organizational changes.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, organizacja otwarta, podejście procesowe
References

Aniszewska G. (2004), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 1: 9–12.

Barkdoll G.L. (1998), Individual Personality and Organizational Culture or „Let’s Change This Place so I Feel More Comfortable”, Southern Public Administration Education Foundation INC (SPAEF), Public Administration and Management: „An Interactive Journal”, Vol. 3, No 3, web.archive.org/web/19991112232859/http://www.pamij.com/barkdoll.html (dostęp: 18.03.2005).

Batko R. (2009), Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.

Durska M. (2005), Kulturowe uwarunkowania innowacyjności: przypadek amerykański, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, Nr 2: 94–102.

Fey C., Bjorkman I., Pavlovskaya A. (2000), The Effect of Human Resource Management Practices on Firm Performance in Russia, „International Journal of Human Resource Management”, 11, No 1: 1–18.

Fryzeł B. (2004), Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.

Gadomska K., Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S. (2005), Relacje między kulturą organizacyjna a strukturą organizacyjną w świetle badań szczecińskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, Nr 6: 15–17.

Gebert D., Boerner S., Matiaske W. (1996), Offenheit und Geschlossenheit in Organisationen – zur Validierung eines Meßinstrumentes (FOGO – Fragebogen zur Offenheit/ Geschlossenheit in Organisationen), „Diskussionspapier”, Nr. 96/15, Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation, Technische Universität Berlin.

Glińska-Neweś A. (2001), Tendencje w ewolucji kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia, „Przegląd Organizacji”, Nr 7–8: 8–12.

Hammer M., Champy J. (1996), Reengineerging w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute.

Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem Kultur Kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, ABC, Warszawa.

Hickok T.A. (1998), Downsizing And Organizational Culture, Southern Public Administration Education Foundation INC (SPAEF), Public Administration and Management: „An Interactive Journal”, Vol. 3, No 2, http://www.spaef.com/articleArchives.php?journal=PAM (dostęp: 18.03.2005).

Hopej M. (2008), Struktura organizacyjna jako czynnik kulturotwórczy, „Przegląd Organizacji”, Nr 10: 11–14.

Hopej-Kamińska M., Kamiński R. (2009), Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym a kultura organizacyjna, „Przegląd Organizacji”, Nr 3: 20–23.

Konecki K. (2002), Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Program badawczy pt. „Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi” finansowany przez KBN (Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych, NR 2 H0E 016 23).

Kotarba-Kańczugowska M. (2009), Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Korzhov G. (1999), Historical and Cultural Factors of Enterpreneurship Re-Emergence in Post-Socialist Ukraine, „Polish Sociological Review”, No 4.

Lichtarski J.M. (2007), Społeczno-kulturowe bariery rozwoju i upowszechniania się nowoczesnych struktur organizacyjnych, „Przegląd organizacji”, Nr 9: 11–19.

Łucewicz J. (1997), Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Morgan G. (2002), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sajkiewicz A. (red.) (2004), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.

Schein E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, California.

Seredocha I. (2010), Kultura organizacyjna w jednostkach administracji samorządowej i jej znaczenie (cz. 1), http://samorzad.lex.pl/artykul/310 (dostęp: 23.04.2010).

Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Steinmann H., Schreyögg G. (1995), Zarządzanie. Podstawy Kierowania Przedsiębiorstwem. Koncepcja, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Stupak R.J. (1998), Symposium on Organizational Culture: Theory, Practise and Cases, Southern Public Administration Education Foundation INC (SPAEF), Public Joanna Snopko

Administration and Management: „An Interactive Journal”, Vol. 3, No 2, http://www.spaef.com/articleArchives.php?journal=PAM (dostęp: 18.03.2005).

Wiernek B. (2000), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.

Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.

Zdenek R. (1998), Organizational Culture and Nonprofits, Southern Public Administration Education Foundation INC (SPAEF), Public Administration and Management: „An Interactive Journal”, Vol. 3, No 3, http://www.spaef.com/articleArchives.php?journal=PAM (dostęp: 18.03.2005).

Zgrzywa-Ziemak A. (2005), Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, Praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.