Innowacje w instytucji kultury na przykładzie Teatru Baj w Warszawie

Anna Świętochowska

Abstrakt

This article is the case study of a public cultural institution, which after years of stagnation made an attempt to accept a challenge of participating in a considerable international project. The goal of the research was to defi ne reasons for taking this decision, problems which occured during introducing the project and consequences for the institution after the implementation of this innovation.

Słowa kluczowe: innowacja, publiczna instytucja kultury, zarządzanie, przywództwo, projekt
References

Asworth G.J. (2007), Heritage in Fragments: A Fragmented Instrument for Fragmented Policies, [w:] Cultural Heritage in the 21st Century. Opportunities and Challenges, International Cultural Centre, Kraków.

Dąb-Kalinowska B. (1984), Mecenat czy sterowanie sztuką, [w:] Mecenas. Kolekcjoner. Odbiorca, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, red. E. Karwowska, A. Marczak-Krupa, PWN, Warszawa.

Dmitruk K.M. (1999), Wokół teorii i historii mecenatu, [w:] J. Kostecki (red.), Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Herbst J. Raport z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2004”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 http://www.ngo.pl/fi les/badania.ngo.pl (dostęp: 20.09.2009).

Hewison R. (2006) What is the Point of Investing in Cultural Leadership, if Cultural Institutions Remain Unchanged?, www.demos.co.uk (dostęp: 05.03.2011).

Ihlen Ø. (2005), The Power of Social Capital: Adapting Bourdieu to the Study of Public Relations, Department of Media and Communication, University of Oslo, „Public Relations Review”, 31: 492–496.

Materiały informacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.eog.gov.pl (dostęp: 05.03.2011).

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf (dostęp: 20.09.2009).

Ostrower F. (1998), The Arts as Cultural Capital among Elites: Bordieu’s Theory Reconsidered, Department of Sociology, Harvard University, „Poetics”, 26: 43–53.

Raporty o stanie kultury (2009), Wnioski i rekomendacje, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Rottenberg A. (2005), Sztuka w Polsce 1945–20ac05, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa.

Senge P. (2000), Classic Work: The Leader’s New Work: Building Learning Organizations, [w:] Knowledge Management, Classic and Contemporary Works, Massachusetts Institute of Technology, http://www.google.com/books?hl=pl&lr=&id=Ckb6GcUq31MC&oi=fnd&pg=PA19q=Senge+P.+Classic+work:+The+Leader%E2%80%99s+New+Work&ots=dseuNzmAcn&sig=AqbwVZiX53vB-GLlf953rjW7YcQ#v=onepage&q&f=false (dostęp: 19.03.2011).

Świerżewska E., Obrazy i emocje, czyli bogactwo w prostej formie – recenzja spektaklu „Świat Garmanna”, www.qlturka.pl/04.10 (dostęp: 19.03.2011).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.