Bariery przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz jej wpływ na zarządzanie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Michał Niezabitowski,

Agnieszka Szostak

Abstrakt

The article discusses the effects of development strategy on management at the Historical Museum of the City of Kraków. The authors have concentrated on discussing the organizational innovations resulting from the assumed strategic objectives. The strategy implementation process and the corresponding barriers have been presented in the article as well

Słowa kluczowe: innowacja, cel strategiczny, strategia, zarządzanie projektami
References

Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.

Dokumenty wewnętrzne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Strategia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006–2014. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006.

Zarządzenie nr 46/2007 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2007 dotyczące powołania Pracowni Strategii i Rozwoju.

Zarządzenie nr 10/2008 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2008 o powołaniu Sekcji ds. Personalnych, realizującej zadania związane z zarządzaniem personelem.