Grupy Wymiany Doświadczeń jako przykład zastosowania benchmarkingu w doskonaleniu usług sektora kultury w miastach

Kinga Marcinek

Abstrakt

The intention of the paper is to present benchmarking as a tool thanks to which public organizations are able to make changes and improve public services. The main purpose of the article is to present the way benchmarking is put into practice following the example of the venture called The Exchange of Experiences Group in the management of public services. Article describes schedule of the work in the venture, explores factors which facilitate conduct of the project and also points the barriers in applied approach

Słowa kluczowe: benchmarking, Grupa Wymiany Doświadczeń, usługi publiczne
References

Askim J., Christophersen K.A., Johnsen A. (2006), Explaining Organizational Learning from Benchmarking in Networks: Experiences from Norwegian Local Government, http://soc.kuleuven.be/io/performance/paper/WS3/WS3_Askim_Christophersen_Johnsen.pdf (dostęp: (2.04.2011).

Bogan Ch.E., English M.J. (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk: wykorzystuj pomysły najlepszych fi rm, Helion, Gliwice.

Potkański T. (2008), System Analiz Samorządowych, wystąpienie na seminarium „Techniki zarządcze w administracji publicznej” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, http://www.sas.zmp.poznan.pl/informacje/SAS_referat_na_konf_Lublin.pdf (dostęp: 04.04.2011).

Projekt norweski: Komponent II – Grupa Wymiany Doświadczeń, http://www.jst.org.pl/eog/files/repository/20081205115749.pdf (dostęp: 02.04.2011).

Projekt norweski: Opis projektu, http://www.jst.org.pl/eog/fi les/repository/20081205121132.pdf (dostęp: 02.04.2011).

Sprawozdania oraz wewnętrzna dokumentacja z prac Grupy Wymiany Doświadczeń w zarządzaniu usługami kultury w latach 2007–2010 (I edycja, II edycja, III edycja).

Węgrzyn A. (2000), Benchmarking: nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Antykwa, Wrocław.

http://www.jst.org.pl/eog/layout.php?page=4 (dostęp: 02.04.2011).

http://www.sas.zmp.poznan.pl/ (dostęp: 02.04.2011).

http://www.zmp.poznan.pl/ (dostęp: 02.04.2011).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.