Korzyści wdrażania innowacji organizacyjnych w publicznych instytucjach kultury

Mateusz Lewandowski

Abstrakt

Implementation of the organizational changes is one of the most emphasized needs of public cultural institutions. One of the instruments increasing effectiveness of management of such institutions are organizational innovations. In this paper on the basis of the literature analysis the most important defi nitions of organizational innovations were presented, as well as the benefits of implementing this type of innovations. In the end some limitations of this research were pointed.

Słowa kluczowe: innowacje organizacyjne, instytucje kultury, sektor publiczny, rezultaty innowacji
References

Barańska K. (2000), Międzynarodowa działalność Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie w obliczu politycznych zmian ostatniej dekady, [w:] R. Kardzias, E. Orzechowski (red.), Zarządzanie w kulturze, WUJ, Kraków.

Barańska K. (2004), Muzeum etnografi czne. Misje, struktury, strategie, WUJ, Kraków.

Barańska K. (2006), Wiatr w żaglach, czyli misja Muzeum Etnografi cznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, [w:] Ł. Gaweł, E. Orzechowski (red.), Zarządzanie w kulturze, Tom 7, WUJ, Kraków.

Baregheh A., Rowley J., Sambrook S. (2009), Towards a Multidisciplinary Defi nition of Innovation, „Management Decision”, Vol. 47, No 8.

Białoń L. (red.) (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa.

Cooper J. (1998), A Multidimensional Approach to the Adoption of Innovation, „Management Decision”, Vol. 36, No 8.

Courvoisier F., Courvoisier F. (2007), Marketing of Cultural Institutions in French-speaking Switzerland, „International Journal of Voluntary Sector Marketing”, Vol. 12, Issue 3.

Crossan M., Apaydin M. (2010), A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovations: A systematic Review of the Literature, „Journal of Management Studies”: 6, September.

Czernicka A. (2002), Outsourcing w instytucjach artystycznych, [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł, K. Plebańczyk (red.), Zarządzanie w kulturze, Tom 3, WUJ, Kraków.

Derfert-Wolf, L. (2004), Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej, [w:] M. Nowak, J. Przybysz, P. Pioterek (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Dobrzański K., Wartecki A. (2004), Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania instytucjami kultury, Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, Poznań.

Dragićević Šešic M., Dragojević S. (2005), Arts Management in Turbulent Times. Adaptable Quality Management. Navigating the Arts through the Winds of Change, European Cultural Foundation, Amsterdam.

Fisher R. (1995), Organizacja sieci i tworzenie „sojuszy strategicznych” – propozycje dla polskiego sektora kulturalnego, [w:] Zarządzanie kulturą. Wybrane materiały seminarium dla menedżerów kultury, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.

Garrido M., Camarero C. (2010), Assessing the impact of Organizational Learning and Innovation on Performance in Cultural Organizations, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, Vol. 15, Issue 3.

Gębołyś Z. (2004), Misja biblioteki naukowej w teorii i praktyce, [w:] M. Nowak, J. Przybysz, P. Pioterek (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Głowacka E. (2000), Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług bibliotecznoinformacyjnych, EBIB, 8 (16) http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib16/glowacka.html (dostęp: 27.11.2010).

Głowacka E. (2002), Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno-informacyjnych, EBIB, (30) http://ebib.oss.wroc.pl/2002/30/glowacka.php (dostęp: 27.11.2010).

Głowacka E. (2005), Benchmarking w bibliotekach, „Bibliotekarz”, nr 2.

Glor E. (ed.) (2002), Is Innovation a Question of Will or Circumstance? An Exploration of the Innovation Process Through the Lens of the Blakeney Government in Saskatchewan, „The Innovation Journal”, http://www.innovation.cc/books/is-innovation-a-question-ofwill-or-circumstance.pdf (dostęp: 09.01.2011).

Gradzik K. (2004), Organizacja pracy i zarządzanie personelem w bibliotece na podstawie rozwiązań stosowanych w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, [w:] M. Nowak, J. Przybysz, P. Pioterek (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Hausner J. (2009), Instytucje kultury w czasach kryzysu. Wyzwania i zagrożenia – w jakich warunkach możliwa jest transformacja i nowoczesny model funkcjonowania instytucji?, [w:] J. Sójka, P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski (red.), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Herzig W. (2002), Zarządzanie samorządową instytucją kultury. Moje doświadczenie w zarządzaniu teatrem – wczoraj, dziś i spojrzenie na jutro, [w:] E. Orzechowski (red.), Kultura–Gospodarka–Media, Ogólnopolski Kongres, Centrum Animacji Kultury, Kraków.

Huczek M. (2002), Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania biblioteką, EBIB, 3 (32) marzec http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek2.php (dostęp: 27.11.2010).

Ilczuk D., Misiąg W. (2003), Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, ZWS, Warszawa.

Jazdon A. (2004), Zarządzanie marką w bibliotece, [w:] M. Nowak, J. Przybysz, P. Pioterek (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Jedlewska B. (2006), Marketing w działalności podmiotów kultury – aktualne wyzwania, problemy i doświadczenia, [w:] Ł. Gaweł, E. Orzechowski (red.), Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, WUJ, Kraków.

Karna W. (2008), Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, WUJ, Kraków.

Kieliszewski P., Poprawski M., Landsberg P., Gogołek P. (2009), Projekt przekształceń instytucji upowszechniania kultury w Polsce, [w:] J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski (red.), Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kościuszko A. (2006), Muzeum nie tylko dla muzealników – o marketingu w muzeach i roli muzeów na przykładzie Muzeobrania, [w:] Ł. Gaweł, E. Orzechowski (red.), Zarządzanie w kulturze, Tom 7, WUJ, Kraków.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.

Kożuch B. (2009), Innowacyjność w sektorze publicznym – bariery i możliwości rozwoju, [w:] B. Kryk, K. Piech (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Lam A. (2005), Organizational Innovation, [w:] J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.

Łaszewska-Radwańska B. (1999), Współpraca bibliotek szkolnych i publicznych na tle bibliotek zagranicznych (głównie amerykańskich), EBIB, 1999:03 http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib03/clasp.html (dostęp: 16.01.2011).

Łysiński J., Czernicka A. (2002), Kilka uwag na temat wprowadzania tak zwanych kontraktów w instytucjach artystycznych w Polsce, [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł, K. Plebańczyk (red.), Zarządzanie w kulturze, Tom 3, WUJ, Kraków.

Mandel B. (2008), Building bridges – Involving New Groups of Society in the Arts and Culture life – Major Future Challenges for Cultural Managers and How to Prepare them for These tasks in an Academic Context, [w:] J. Laycock (red.), Enabling the Creators.

Arts and Cultural Management and the Challenge of Social Inclusion, Oxford Brookes University, Oxford.

Matt G. (2006), Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Aletheia, Warszawa.

Nowaczyk G. (2004), Zarządzanie marketingiem w usługach, [w:] M. Nowak, J. Przybysz, P. Pioterek (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Odorowicz A. (2002), Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych, [w:] E. Orzechowski (red.), Kultura–Gospodarka–Media, Ogólnopolski Kongres, Centrum Animacji Kultury, Kraków.

Orzechowski E. (2009), Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem. O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym, Attyka, Kraków.

Plebańczyk K. (2000), Jaki teatr? Próba określenia wizerunku krakowskiego teatru „Bagatela”, [w:] E. Orzechowski, R. Kardzis (red.), Zarządzanie w kulturze, Tom 1, WUJ, Kraków.

Plebańczyk K. (2004), Badania publiczności jako element sprawnego zarządzania teatrem, [w:] Ł. Gaweł, K. Plebańczyk, E. Orzechowski, K. Barańska (red.), Zarządzanie w kulturze, Tom 5, WUJ, Kraków.

Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Polewski K. (2009), Nowe metody pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, [w:] B. Jedlewska, B. Skrzypczak (red.), Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, Centrum Edukacji I Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Olsztyn.

Prawelska-Skrzypek G. (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów, WUJ, Kraków.

Przystałowska U. (2004), Marketing bezpośredni w działaniach Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, [w:] M. Nowak, J. Przybysz,

P. Pioterek (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Rozkrut P. (2005), Kontrola wydatków w ramach procesu zarządzania informacją w instytucji kultury na przykładzie Opery Krakowskiej, [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł (red.), Zarządzanie w kulturze, Tom 5, WUJ, Kraków.

Ruciński A. (2000), Zarządzanie i działalność instytucji kultury w warunkach wolnego rynku na przykładzie Kieleckiego Centrum Kultury, [w:] R. Kardzis, E. Orzechowski (red.), Zarządzanie w Kulturze, WUJ, Kraków.

Sapa R. (2000), Zarządzanie bibliotecznym serwisem WWW, EBIB 8/2000 (16) http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib16/sapa.html (dostęp: 04.05.2010).

Sternal M. (2000), Zarządzanie projektem w sferze kultury, [w:] E. Orzechowski, R. Kardzis