Innowacyjność w kulturze – szansa czy konieczność?

Katarzyna Plebańczyk

Abstrakt

The subject taken in the article is the analysis of innovation in the culture. This leads to the broad description of the development of EU policy in this context. Later in this article the author analyzes both the disadvantages and advantages of existing approaches – in relation to culture as artistic activities and management in this sector.

Słowa kluczowe: innowacyjność, kultura, zarządzanie, ekonomika kultury
References

Artysta zawsze jest sam i państwu nic do niego, rozmowa z Grzegorzem Kowalskim, www.culturecongres.eu, (dostęp: 25.06.2011).

Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa.

Begg D., Fisher S., Dornbush R. (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa.

Challenges for Enterprise Policy in the Knowledge-driven Economy, European Commision 2000, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0256:FIN:EN:PDF (dostęp: 12.02.2010).

Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, European Commission,

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 15.02. 2010).

Europejski program działań na rzecz kultury w globalizującym się świecie, European Commission, Bruksela 2007, http://ec.europa.eu/culture (dostęp: 10.12.2009).

Green Paper, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=2C4757E742344FAEA2132EF98C3B2732 (dok. elektr., wersja polska) (dostęp: 19.02.2011).

i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, COM(2005) 229, European Commission Bruksela 2005, http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/81718541PL6.pdf (dostęp: 06.10.2009).

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=press (dostęp: 02.03.2012).

Inicjatywa wspólnotowa EQUAL, http://www.equal.org.pl (dostęp: 06.02.10).

Innovation is a knowledge-driven economy, COM(2000)567, European Commission Bruksela, 2000, http://cordis.europa.eu/innovation-policy/studies/im_study6.htm (dostęp: 02.19. 2011).

Innovation Policy: Updating the Union’s Approach in the Context of the Lisbon Strategy, COM(2003)112, European Commission Bruksela 2003, http://cordis.europa.eu/press-service/innov_11.htm (dostęp: 19.02.2011).

Investing in Research: An Action Plan for Europe, COM(2003)226, European Commission, Bruksela, 2003, ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/226/en.pdf (dostęp: 15.02.2010).

Kelly T. (2010), Sztuka innowacji, Wyd. Rzeczypospolitej, Warszawa.

Panorama Inforegio 29/2008, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_pl.htm (dostęp: 12.02.2010).

The Economy of Culture in Europe, KEA European Affairs 2006, http://ec.europa.eu/culture (dostęp: 15.06.2008).

The Innovation Union’s Performance Scoreboard for Research and Innovation, Pro Inno Europe 2011 pdf., http://www.proinno-europe.eu (dostęp: 15.02.2010).

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Wersje Skonsolidowane, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E/1, Bruksela, 2006, www.eur-lex.europa.eu (dostęp: 20.02.2010).

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.