Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami unijnymi w obszarze pomocy społecznej

Tomasz Jabłoński

Abstrakt

The evaluation as the instrument of managing the union project in area of public aid
The article takes attempt to indicate the level of using the evaluation as an instrument of the project management improvement. In this case, conducted research was extended to the identification of the evaluation interpretation way by entities performing projects. The study was based on data from completed projects which were funded from the UE budget. These projects were related to the fight against social exclusion, performed in years of 2008-2010. First part of the article is affiliated with the theoretical basis of the evaluation and shows the place and the role of the evaluation in the management process of the UE project. Second part of the elaboration includes research results and outcomes of conducted analysis. In the third part it was showed however recommendations aimed especially to the higher level of management institutions.

Słowa kluczowe: public managing, projects management, evaluation
References

Bachtler J. (2001), Quod erat demonstrandum? Ewaluacja polityki regionalnej, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4(7).

ednarek E. (2004), Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Program Leonardo da Vinci.

Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Łódź.

Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M. (2006), Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Ewaluacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (2009), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Śląsk.

Grucza B. (2006), Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi, [w:] M. Trocki, B. Grucza (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.

Kosanowski J. (2008), Jak ocenić projekt, [w:] J. Hołdys (red.), Poradnik projektodawcy. Praktyczne aspekty realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.

Korporowicz L. (1997), Ewaluacja w edukacji, Ofi cyna Naukowa, Warszawa. Kotarbiński T. (1970), Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa.

Lityński P. (2008), Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, „Krakowskie Studia Małopolskie”, vol. XII, nr 12, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Olejniczak K. (2009), Ewaluacja w sektorze publicznym, EUROREG, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski – materiały konferencyjne.

Olejniczak K., Ferry M. (2008), Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, [w:] B. Pietras-Goc (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.

Perek-Białas J., Worek B. (2008), Ewaluacja w jednostkach samorządu terytorialnego: zastosowanie, możliwości i ograniczenia, [w:] J. Kwiatkowski (red.), Ewaluacja w samorządzie lokalnym – perspektywy i możliwości, MISTIA, Kraków.

Spreckley F., Grucza B. (2005), Zarządzanie cyklem projektu, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE Warszawa.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (2011),

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.pokl.wup-krakow.pl (dostęp: 3.10.2011).

Żebrowska-Cielek J. (red.), (2002), Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.