Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Janusz Kornecki,

Maciej Kokotek,

Arkadiusz Szymański

Abstrakt

Supporting the competitiveness of small and medium enterprises in the Lodz region by financing investment projects under Measure III .2 Regional Operational Programme of Lodz
This article presents the results of pilot study carried out in July 2011 among 180 small and medium-sized enterprises who were beneficiaries of Measure III.2 Raising innovativeness and competitiveness of enterprises of the Regional Operational Programme for the Lodz Region for the years 2007–2013. Preliminary results show a significantly positive impact of investment subsidies on innovativeness and competitiveness of the enterprises.

Słowa kluczowe: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy
References

Balcerowicz E., Wziątek-Kubiak A. (2009), Determinanty innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa.

Górniak J. (2007), Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja fun- duszy strukturalnych – perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 11–27.

Ewaluacja – kwestie ogólne (2005), Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa.

Haber A. (2010), Dobra ewaluacja – w poszukiwaniu czynników sukcesu, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych – konteksty, dylematy, praktyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń, s. 57–67.

Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa. Kudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa.

Kudłacz T., Woźniak D. (2007), Ocena efektywności polityki regionalnej, [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 89–117.

Łapiński J. (2010), Innowacje w przedsiębiorstwach, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Miller A. (2010), Przegląd polskich praktyk oceny projektów i programów innowacyjnych, [w:] M. Stawicki, W. Pander (red.), Metody ewaluacji i kierunki wspierania innowacyjności ze środków UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 37–56.

PAG Uniconsult (2008), Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006” na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

PAG Uniconsult (2010), Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego, raport przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź.

Pander W. (2010), Współczesne koncepcje wspierania innowacji i innowacyjności – isto- ta i źródła nowoczesnych innowacji, [w:] M. Stawicki, W. Pander (red.), Metody ewaluacji i kierunki wspierania innowacyjności ze środków UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 9–18.

Penc J. (2007), Zarządzanie innowacyjne – sterowanie zmianami w procesie integracji euro- pejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Łódź.

Pomykalski A. (2004), Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką, Prace Naukowe AE, Wrocław.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (2007), Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (2008), Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź.

Szlachta J. (2007), System ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce, [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 75–88.

Turowski B., Zawicki M. (2007), Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji, [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 29–58.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.