Instrumenty lokalnej polityki oświatowej

Aleksander Noworól

Abstrakt

Instruments of local educational policy
The paper presents main elements of the local educational policy. On the basis of rules and regulations resulting from National Act of Education, the paper depicts goals and implementation instruments of the policy. The author underlines the importance of monitoring and control tools which, according to the ministerial ordinance on the pedagogic surveillance, allow to direct desired amendments in the educational system.

Słowa kluczowe: public policy, educational policy, instruments of management
References

Czapiński J., Panek, T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Dziewulak D. (1997), Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Żak, Warszawa. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, Bruksela.

Łuczyński J. (2009), Szkoła a rynek pracy, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ”, nr 1(5), s. 103–117.

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Osiecka-Chojnacka J. (2010), Rola centralnych władz oświatowych w reformowanym systemie oświatowym, [w:] M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Polityka oświatowa, Biuro Analiz Sejmowych, nr 2(22), Warszawa.

Przyszczypkowski K. (2010), Polityka oświatowa samorządów, [w:] M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Polityka oświatowa, Biuro Analiz Sejmowych, nr 2(22), Warszawa.

Zgliczyński W. (2010), Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, [w:] M. Korolewska, J. Osiecka- -Chojnacka (red.), Polityka oświatowa, Biuro Analiz Sejmowych, nr 2(22), Warszawa.

Franke S. (2005), Measurement of Social Capital. Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation, http://www.policyresearch.gc.ca/doclib/RD_SC_Measurement_200509_e.pdf (dostęp: 9.02.2011).

Sielatycki M. (2007), Polityka oświatowa największych miast polski, http://strategia.um.warszawa.pl/img/stuff/fi le/3%20wfsp/Polityka%20oswiatowa%207%20miast.pdf (dostęp: 31.10.2010).