Animacja współpracy międzysektorowej w zakresie budowania podstaw wolontariatu w Małopolsce. Analiza przypadku "Małopolskiego projektu <>”

Agnieszka Całek

Abstrakt

Making inter-sector cooperation in building the foundation of volunteering in Malopolska.
Case study of “Małopolski projekt «Mieć wyobraźnię miłosierdzia»”.
The article overviews inter-sector cooperation in building the foundation of volunteering. It is a case study of volunteering project conducted in Malopolska by local authorities. The project has been analyzed according to 4C Adil Najam’s model.

Słowa kluczowe: inter-sector cooperation, volunteering, making cooperation, 4C model, Malopolska
References

Jordan P., Ochman M. (1997), Wolontariusze – źródłem siły organizacji, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa.

Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. (2000), Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Leś E. (2010), Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profi t w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ekspertyza, Collegium Civitas, Warszawa.

Materiały Wydziału Edukacji i Nauki Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Regulaminy „Małopolskiego projektu «Mieć wyobraźnię miłosierdzia»…” z poszczególnych lat, statystyki projektu za poszczególne lata, podsumowania projektu za poszczególne lata, projekty i sprawozdania uczestników, wykaz szkół biorących udział w projekcie).

Najam A. (2000), The Four C’s Government Third Sector-Government Relations, „Nonprofit Management and Leadership”, nr 10, s. 375–396. Nowak J. (2008), Potencjał aktywności społecznej w procesie przemian środowiska lokalnego, „Zeszyty Naukowe”, nr 1, s. 109–119.

Noworól A. (2011), Animowanie współpracy międzysektorowej jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3(51), s. 54–61.

Przewłocka J. (2010), Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Siudem I. (2008), Wolontariat jako wsparcie pomocy społecznej, [w:] Poradnik dla pracowników socjalnych, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Zamość. http://erw2011.gov.pl/pl/strony/tour (dostęp: 18.09.2012).

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1640&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en (dostęp: 20.05.2011).

http://europa.eu/volunteering/pl/home2 (dostęp: 20.05.2011).

http://www.wolontariat.edu.pl (dostęp: 20.05.2011).

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=90 (dostęp: 18.09.2012).

Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013, http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Diagnoza/ (dostęp: 20.05.2011).

Uchwała Nr 433/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r., http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/REGULAMIN-2012-MWM6ed-red.pdf (dostęp: 20.05.2011).

Wolontariat w Belgii, http://www.wolontariat.org.pl/repository/Wolontariat%20na%20swiecie/Biuletyn%20Wolontariat%20w%20%20Europie/WOLONTARIAT%20W%20BELGII.pdf (dostęp: 18.09.2012).

Wolontariat w Niemczech, http://www.wolontariat.org.pl/repository/Wolontariat%20na%20swiecie/Biuletyn%20Wolontariat%20w%20%20Europie/WOLONTARIAT%20W%20NIEMCZECH.pdf (dostęp: 18.09.2012).