Istota prawidłowego zarządzania projektami unijnymi wraz z potencjalnym ryzykiem ich niezrealizowania

Paweł Romaniuk

Abstrakt

The essence of proper management of union projects with potential risk of failure

The process of managing EU projects, already in the new EU financial perspective for 2014–2020, is an activity very important for a properly functioning public sector entities. Each managing EU funds must be aware that the correct identification of all possible risks in the implementation of EU projects can contribute to more efficient control over all processes connected with it and give a greater level of acceptance of the diagnosis of hazards that may occur at any time. Effective management of the project co-funded by the EU has several aspects. It is both the ability to manage staff, skilful co-operation between the partners implementing the project and financial management, allocated for the project. Depending on the nature of the project and its complexity, the phone may risk associated with future performance, and especially the financing of the project. Thus, properly prepared procedures absorption of such measures with EU procedures, project management, supply ensuring the correctness of their spending.


Streszczenie
Proces zarządzania projektami unijnymi, w nowej już perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, jest działaniem niezwykle ważnym dla prawidłowo funkcjonujących jednostek sektora finansów publicznych. Każdy zarządzający środkami unijnymi musi zdawać sobie sprawę, iż prawidłowe zidentyfikowanie wszelkich możliwych ryzyk w realizacji projektów unijnych może się przyczyniać do sprawniejszej kontroli nad wszelkimi procesami z nim związanymi oraz zwiększać poziom akceptacji zdiagnozowanych zagrożeń, które mogą pojawić się w każdym momencie. Efektywne zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków unijnych ma kilka aspektów. Jest to zarówno umiejętność zarządzania personelem, dobra współpraca pomiędzy partnerami realizującymi dany projekt, jak i zarządzanie finansami przyznanymi dla danego przedsięwzięcia. W zależności od charakteru projektu i jego złożoności może się pojawić ryzyko związane z przyszłym wykonaniem, a przede wszystkim finansowaniem takiego projektu. Stąd właściwie przygotowane procedury absorpcji takich środków wraz z procedurami zarządzania projektami unijnymi zapewniają prawidłowości ich wydatkowania

 

Słowa kluczowe: zarządzanie, zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny, administracja publiczna, ryzyko
References

Bizon-Górecka J. (2010), Wymiary dojrzałości projektowej przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – strategia – analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Burnat-Mikosz M., Tylman B., Turczyk M. (2008), Mapa przedsiębiorcy 2007–2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2008.

Czerwiński K., Bakalarska B. (2004), Zasady wykorzystania funduszy inwestycyjnych i funduszu spójności, InfoAudit, Warszawa. 

European Commission (2004), Project Cycle Management Guidelines, vol. 1, EuropeAid Cooperation Office, Brussels, March, s. 19. 

Grucza B. (2007), Kwalifikowalność wydatków w projekcie europejskim [w:] M. Trocki, B. Grucza (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.

Jajuga K. (red.) (2007), Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie w zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kożuch B., Kożuch A. (2007), Podstawy organizacji i zarządzania, TNWZ–Fundacja WZ, Kraków–Białystok.

Łada M., Kozarkiewicz-Chlebowska A. (2005), Podstawy controllingu projektów, CBP S.C., Kraków.

Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Roszkowski J., Wiatrak A.P. (2005), Zarządzanie projektem – istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Tarczydło B. (2009), Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.