Role menedżerskie koordynatora projektów unijnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej

Tomasz Jabłoński,

Mateusz Lewandowski

Abstrakt

Managerial role of Union project coordinator implemented by social aid centres

The implementation of EU projects is widespread in public organizations. The effectiveness of its process largely depends of competence the project team and the roles each of members. Aim of the study is identify a managerial roles in project management and the importance of these roles in process of project management. The study included projects Human Capital Operational Program implemented by social aid centers. This is a new problem in the area of public ​​management and need to be solved.

Streszczenie

Realizacja projektów unijnych jest zjawiskiem powszechnym w organizacjach publicznych. Skuteczność ich wdrażania w dużej mierze zależy od kompetencji zespołów projektowych i ról pełnionych przez ich członków. Wobec czego w opracowaniu jako cel przyjęto określenie ról menedżerskich, które pełni koordynator projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i ich znaczenia w procesie zarządzania projektem współfinansowanym ze środków unijnych. Jest to stosunkowo nowe zagadnienie i słabo do tej pory rozpoznane na gruncie nauk o zarządzaniu. Posiada dodatkowo istotne znaczenie dla praktyki.


 

Słowa kluczowe: role menedżerskie, koordynator, zarządzanie projektem unijnym.
References

Ahsan K., Ho M., Khan S. (2013), Recruiting Project Managers: A Comparative Analysis of Competencies and Recruitment Signals From Job Advertisements, „Project Management Journal”.

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Baran E. (2011), Aktywna integracja w praktyce – od pomysłu do realizacji, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.

Bonikowska M. (2006), Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

 Dylewski M., Filipiak B. (2009), Zarządzanie finansami projektu europejskiego, C.H. Beck, Warszawa. 

Grucza B. (2012), Zasady zarządzania projektami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – wymagania wobec projektodawców, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 113, SGH, Warszawa.

Grzeszczyk T. (2009), Ocena Projektów Europejskich 2007–2013, Placet, Warszawa.

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Leszczyński M. (2008), Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa.

Lewandowska A., Janas M. (2009), Fundusze Europejskie na badania i rozwój, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Lityński P. (2010), Teoretyczne rozważania na temat zarządzania rozwojem regionalnym [w:] Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Łada M. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa.

Project Management Institute (2009), A Guide to The Project Management Body of Knowledge, wyd. 4, Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania.

Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wy­daw­nictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.

Toffler A. (1970), Szok przyszłości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Trocki M., Grucza B. (2006), Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi [w:] M. Trocki, B. Grucza (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.

Weiss E. (2003), Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, I-BIS, Wrocław.

www.mfiles.pl (dostęp: 30.10.2013).

www.pokl.wup-krakow.pl (dostęp: 30.10.2013).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.