Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego

Grażyna Prawelska-Skrzypek,

Beata Jałocha

Abstrakt

Projectification of Public Sector in Poland — Implications for Local Government Organizations

The paper discusses the impact that extensive introduction of project management, that caused projectifi cation of public sector, exerts on public organizations. Considerations apply to both the projectifi cation process, its essence, as well as the operation of projectifi ed public organizations including local government organizations. The authors draw attention to the fact that the initial enthusiasm and uncritical assessment of projects, as an antidote to the bureaucracy of the public sector, may be premature. Projectifi cation causes a number of changes that are not always positive and also further limit the activities of public organizations.

Streszczenie

Artykuł omawia wpływ, jaki intensywne wprowadzenie zarządzania przez projekty, które wywołało projektyzację sektora publicznego, wywiera na organizacje publiczne. Rozważania dotyczą zarówno samego procesu projektyzacji, jego istoty, jak i funkcjonowania organizacji sprojektyzowanego sektora publicznego, w tym organizacji samorządu terytorialnego. Autorki zwracają uwagę na fakt, iż pierwotny entuzjazm i bezkrytyczne spojrzenie na projekty jako antidotum na biurokrację sektora publicznego mogły być pochopne. Projektyzacja powoduje bowiem wiele zmian, które nie zawsze są pozytywne, a także dodatkowo ograniczają działania organizacji publicznych.

Słowa kluczowe: public projects, projectification, local government, project management
References

Andersson K. (2009), Orchestrating Regional Development through Projects: The „Innovation Paradox” in Rural Finland, “Journal of Environmental Policy and Planning”, Vol. 11(3), s. 187–201.

Berezowski J. (2011), Kompetencje administracji publicznej w zakresie zarządzania projekta- mi unijnymi, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu”, nr 26, s. 93–107.

Bredin K. (2006), Human Resources Management in Project-Based Organisations: Challenges and Changes, Linköpings Universitet, Faculty of Arts and Sciences Department of Management and Economics, Linköping: Linköpings Universitet.

Bredin K., Söderlund J. (2011), Human Resource Management in Project-Based Organizations: The HR Quadriad Framework, Basingstoke: Palgrave.

Brzozowska K. (2006), Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w sektorze publicznym, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”, nr 4, s. 58–71.

Crawford L., Costello K., Pollack J., Bentley L. (2003), Managing Soft Change Projects in the Public Sector, “International Journal of Project Management”, Vol. 21(6), s. 443–448.

Dornish D. (2002), The Evolution of Post-socialist Projects: Trajectory Shift and Transitional Capacity in a Polish Region, “Regional Studies”, Vol. 36(3), s. 307–321.

Fred M. (2014), Porous Organizing. Making Sense of Projectification in Swedish Municipalities, 7th Making Project Critical workshop, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. Garais R. (2002), Management in the Project-oriented Society, http://epub.wu.ac.at/814/1/document.pdf (dostęp: 12.11.2012).

Godenhjelm S., Lundin R.A., Sjöblom S. (2011), Projectification: The Case of the European Union, Proceedings of the IRNOP 2011, Project Management Research Chair, University of Quebec, Montreal.

Gontarz J., Gotfryd M., Szoszkiewicz A. (2008), Poland and Its Funds, http://www.fundusze- europejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/documents/polska%20i%20jej%20fundusze_ eng.pdf (dostęp: 10.10.2013).

Gordon L.G. (1993), Strategic Planning for Local Government, ICMA, Washington.

Hodgson D., Cicmil, S. (2008), The Other Side of Projects: The Case for Critical Project Studies, “International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 1(1), s. 142–152.

Jałocha B. (2012), Projectification of the European Union and Its Implications for Public Labour Market Organisations in Poland, “Journal of Project, Program & Portfolio Management”, Vol. 3(2), s. 1–16.

Jałocha B. (2014), In Pursuit of Indicators: Should They be the Only Success Criteria for Projects Financed within the Framework of Human Capital Operational Programme?, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 119, s. 305–313.

Kovách I., Kučerová E. (2006), The Project Class in Central Europe: The Czech and Hungarian Cases, “Sociologia Ruralis”, Vol. 46(1), s. 3–21.

Kovách I., Kučerová E. (2009), The Social Context of Project Proliferation: The Rise of a Project Class, “Journal of Environmental Policy and Planning”, Vol. 11(3), s. 203–221.

Kożuch B. (2011), Zarządzanie w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu”, Vol. 26, s. 127–140.

Kuura A. (2011), Policies for Projectification: Support, Avoid or Let It Be?, retrieved from Discussions on Estonian Economic Policy, http://ssrn.com/abstract=1884204 (dostęp: 11.12.2012).

Lindgren M., Packendorff J. (2006), Projects and Prisons [w:] W.D. Hodgson, S. Cicmil (eds.), Making Projects Critical, New York: Palgrave Macmillan.

Midler C. (1995), Projectification of the Firm: The Renault Case, “Scandinavian Journal of Management”, Vol. 11, No. 4, s. 363–375.

Pollitt Ch., Bouckaert G. (2000), Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press.

Prawelska-Skrzypek G. (2006), Zarządzanie projektami jako nowoczesny instrument zarządzania publicznego [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 121–139.

Prawelska-Skrzypek G. (2011), Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla admini-stracji publicznej, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu”, nr 26, s. 195–206.

Sjöblom S., Godenhjelm S. (2009), Project Proliferation and Governance-implications for Environmental Management, “Journal of Environmental Policy and Planning”, Vol. 11(3), s. 169–185.

Wolińska I., Rokicki B., Zub M., Niedoszewska A., Piekutowski J. (2010), Raport końcowy. Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźnikow PO KL 2007–2013, PSDB grupa WYG, Warszawa.

Wirick D.W. (2009), Public-Sector Project Management: Meeting the Challenges and Achieving Results, New Jersey: Wiley.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.