Managing Public Projects with EU Funding in Poland

Anna Kaczorowska

Abstrakt

The public sector in Poland does not have its own standard of project management, therefore the article will analyze the problems of public projects realization due to their specific characteristics, as well as the problems associated with the use of the Project Cycle Management methodology (PCM).

Słowa kluczowe: informatization of public administration, public projects, IT projects, Project Cycle Management methodology
References

Aid Delivery Methods, Volume 1: Project Cycle Management Guidelines (2004), European Commission, EuropeAid Cooperation Offi ce, Brussels.

Decree of the Ministry Cabinet about the State’s Informatization Plan for the years 2007–2010 (2007), “Journal of Laws of 2007”, No. 61, Item 415.

Gasik S. (2013), Dlaczego nie udają się wielkie projekty publiczne, “Zarządzanie Projektami. Magazyn o Projektach i Kropka”, nr 2(2).

Kaczorowska A. (2013), E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Marshal of the Sejm (2010), The Public Procurement Law of 29 January 2004, “Journal of Laws of 2010”, No. 113, Item 759.

Ministry of Administration and Digitization (2011), Digital Poland of Equal Chances, Warsaw.

Ministry of Administration and Digitization (2012), State 2.0. A New Start for E-government, Warsaw.

Ministry of Economy and Labour (2004), Manual – Project Cycle Management, Warsaw.

Ministry of Regional Development (2006), National Strategic Reference Frameworks 2007–2013 in Support of Economic Growth and Jobs. National Cohesion Strategy, Warsaw.

Ministry of Regional Development (2006), Operational Programme Innovative Economy, 2007–2013. National Strategic Reference Frameworks 2007–2013, Warsaw.

Ministry of Regional Development, Department for European Social Fund Management (2013), Letter About the Results of ECA’s Audit and Recommendations, Warsaw.

The European Commission (2010), The European Digital Agenda KOM (2010) 245.

The Public Finance Act of 27 August 2009 (2009), “Journal of Laws of 2009”, No. 157, Item 1240 as amended.

The Standish Group (2013), CHAOS MANIFESTO 2013. Think Big, Act Small, http://www.versionone.com/assets/img/fi les/CHAOSManifesto2013.pdf (Access:4.11.2013).

Weiss E. (2003), Zarządzanie projektami współfi nansowanymi przez Unię Europejską, Ingo, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.