Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców

Jan Fazlagić

Abstrakt
Institutional counteraction to digital divide of selected social groups
 
Teacher training expenditure is a necessary component of quality assurance in the education system. The expenditure on training courses is the equivalent of R&D Expenditure in the manufacturing sector. Teacher training courses should aim to improve the quality of education in schools. The quality of teacher training can be assessed from several perspectives – one of them, applied in this papers, is the perspective of teacher trainers (educators). The paper presents
the empirical findings from the survey conducted by the author. The respondents were asked about such issues as the attitudes of teachers towards their own development, the quality of in-house teacher training centers in Poland, the impact of quality of training on the quality of education in schools. The attributes of good quality training courses were identified and described.
Słowa kluczowe: system edukacji, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie szkołą, zarządzanie innowacjami w sektorze usług
References

Beamish A. (2007), Learning from Work: Designing Organizations for Learning and Communication, Stanford University Press, Stanford.

Clients or co-producers? The changing role of citizens in social services, The National Board of Social Welfare in Finland, Helsinki, 1989 [w:] T. Kaźmierczak, Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia), http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/EAPN_ekspertyza_TK.pdf [dostęp: 25.09.2014].

Educational Information Systems for Innovation and Improvement. Workshop Summary Report, 14–15 October 2011, Directorate for Education, EDU/CERI/CD(2010)14, OECD, Paris 2010.

Education at Glance 2013 (2007), OECD, Paris.

Education Today. The OECD Perspective (2009), Paris.

Fazlagić J. (2012), Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji sektorze usług? Podpowiedzi, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Fazlagić J. (2010), Jakość usług edukacyjno-szkoleniowych. Kompendium wiedzy rekomendacje dla Małopolski, Kraków.

Fazlagić J. (2011), Marketing szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Fazlagić J. (2012), Jakość szkoleń oświacie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa MileniumGniezno.

Gummesson E. (2002), Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Gutek L.G. (2003), Filozoficzne ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Knowles M., Holton III E. F., Swanson R. A., Edukacja Dorosłych, PWN, Warszawa 2009.

Nalaskowski A, (1999), Nauczycielskie reakcje na wyniki badań naukowych nad edukacją (studium jednego przypadku) [w:] M. Ochmański (red.), Możliwości bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym, Wyd. UMCS, Lublin.

Nalaskowski A. (2002), Widnokręgi edukacji, Impuls, Kraków.

Normann R., Ramírez R. (1993), From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, „Harvard Business Review”, no 7–8 vol. 71, iss. 4.

Pfeffer J., Sutton R. (2000), The Knowing-Doing Gap, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Rogoziński K. (2000), Nowy Marketing Usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznaniu, Poznań.

Systemy edukacji Europie – stan obecny planowane reformy, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, www.socrates.org.pl [dostęp: 5.08.2008].

Włudarczyk A. (2010), Zawód: trener biznesu – czego firmy oczekują od dostawców usług szkoleniowo-doradczychSzkolenia Polsce 2010, „Nowoczesna Firma”, nr 10.

Zarządzanie szkoleniami służbie cywilnej – diagnoza ocena efektywności. Raport opracowany ramach Projektu „Pomoc doradcza oraz szkoleniowa dla służby cywilnej” (2006), Urząd Służby Cywilnej, Warszawa.

Stewart V., How Singapore Developed High-Quality Teacher Workforcehttp://asiasociety.org/education/learning-world/how-singapore-developed-high-quality-teacher-workforce [dostęp: 15.09.2014].

Higher standards for teacher training courses, http://ministers.deewr.gov.au/garrett/higher-standards-teacher-training-courses# [dostęp: 5.07.2013].

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11101_en.htm [dostęp: 15.09.2014].

http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/EAPN_ekspertyza_TK.pdf [dostęp: 25.09.2014].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.