Public Transport in EU Projects on the Example of the City of Białystok

Kamil Waligóra

Abstrakt
Raising the level of mobility for urban populations is of interest to the authorities of practically all major governments. Projects of European Union funding (2007–2013 and earlier) enabled the process of reclamation and regeneration of public transport as well as the necessary infrastructure to accelerate. Larger urban units such as provincial capitals faced even more difficult task – the integration of public transport in the metropolitan area.
The paper aims to present three integrated projects implemented by the City of Białystok, in collaboration with its communication companies on public transport. The projects and their strategic relationships may be an example of long-term planning by financial means of different programming periods.
Słowa kluczowe: bus lanes, mobility, long-term planning
References

Aleksiejuk M. (2013), Wykaz autobusów, Website Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej Białymstoku, http://www.kmkmbialystok.pl/komunikacja-miejska/wykaz-autobusow [access: 12.07.2013].

Antso I., Antov D., Mäe R. (2013), Settlement Changes Effect to Mobility in Suburban Area of Tallinn, “Journal International Scientific Publications: Ecology and Safety”, vol. 7,
part 2, Bulgaria.

Bartocha A. (2008), Program ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej – część opisowa,
Atmoterm S.A., Opole.

Białystok Development Strategy for 1996–2010 (1996), Annex to Resolution No. XL/327/96, Białystok City Council, Białystok.

Białystok Development Strategy for 2011–2020 Plus (2010), Annex to Resolution 
No. LVIII/777/10, Bialystok City Council, Białystok.

BKM Website – Ticket Prices, http://www.komunikacja.bialystok.pl/?page=cennik-2014
[access: 12.08.2014].

BKM Website – Day and Night Lines, www.komunikacja.bialystok.pl [access: 5.09.2014].

Bochenko P., Białystok pierwszy przetarg na autobusy Euro 6, http://infobus.pl/text.php?id=55892 [access: 1.09.2014].

Budżet Miasta Białegostoku na 2014 r., http://www.bip.bialystok.pl/680-budzet-2014/lang/pl-PL/default.aspx [access: 1.09.2014].

Chen X., Liu Q., Du G. (2011), Estimation of Travel Time Values for Urban Public Transport Passengers Based on SP Survey, “Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology“, vol. 11, iss. 4.

Daamen W. (2004), Modelling Passenger Flows in Public Transport Facilities, DUP Science, Delft.

Długość ścieżek rowerowych polskich miastach, http://wrower.pl/miasto/dlugosci-sciezek-rowerowych-w-polskich-miastach,2044.html [access: 9.09.2014].

Dz.U. (2011), No. 5, item. 13, the Act of 16 December 2010 on public transport.

Gromadzki D., Zmiany nocnej komunikacji miejskiej, http://www.bialystok.pl/154-szczegoly-aktualnosci/newsid/5161/default.aspx [access: 9.09.2014].

Improving the Quality of the Public Transport System of the City of Białystok (2004), preliminary analysis for the project, Municipal Office’s in Białystok documents, Białystok.

Integrated Development Plan of the City of Białystok Public Transport by 2015 (2009), Resolution No. XXXVIII/466/09, Białystok City Council, Białystok.

Mapa dotacji, Website presenting the projects co-financed from the EU, http://www.mapadotacji.gov.pl/ [access: 24.08.2014].

Modernization and Development of an Integrated Public Transport System in Olsztyn, http://www.polskawschodnia.gov.pl/projekty/strony/modernizacja_i_rozwoj_zintegrowanego_systemu_transportu_zbiorowego_w_olsztynie.aspx [access: 8.09.2014].

Mościbrocki G., BiKeR? Jedziemy!, http://bikerbialystok.pl/news/biker_jedziemy/ [access: 9.09.2014].

Mościbrocki G., Pierwsze dni BiKeR-a, http://bikerbialystok.pl/news/biker_jedziemy/ [access: 9.09.2014].

Municipal Office’s in Białystok website, http://www.bialystok.pl/347-fundusze-europejskie [access: 16.08.2013].

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Qiu F. (2014), Exploring Suitable Traffic Conditions for Intermittent Bus Lanes, “Journal of Advanced Transport”, doi: 10.1002/atr.1265.

Redmond L., Mokhtarian P. (2001), The Positive Utility of the Commute: Modeling Ideal Commute Time and Relative Desired Commute Amount, “Transportation” , vol. 28.

Remża A., Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – etap I, http://www.bialystok.pl/745-poprawa-jakosci-funkcjonowania-systemu-transportu-publicznego-miasta-bialegostoku---etap-i/default.aspx?media=print?media=print [access: 1.09.2014].

Rydzkowski W. (2008), Transport miejski [in:] K. Wojewódzka-Król (ed.), Transport, PWN, Warszawa.

Schmidt M., Glasson J., Emmelin L., Helbron H. (2008), Standards and Thresholds for Impact Assesment, Springer, Berlin.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020 (2014), City Council in Białystok, Białystok.

Szybka kolej przewozach pasażerskich Białymstoku aglomeracji. Analiza możliwości celowości wykorzystania (2007), LOOK AT na zlecenie Urzędu Miejskiego Białymstoku, Warszawa.

Transport Development Strategy to 2020 (with the prospect of 2030) (2013)The Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy, Warsaw.

Truskolaski T. (2013), Creation of Cooperaiton Condition Conditions Based on Triple Helix Model: The Case Study of Białystok Metropolis, „Ekonomia Prawo”, t. XII, nr 1.

bikerbialystok.pl/news/biker_jedziemy [access: 11.08.2014].

wrower.pl/miasto/dlugosci-sciezek-rowerowych-w-polskich-miastach,2044.html [access: 11.08.2014].

www.bialystok.pl/154-szczegoly-aktualnosci/newsid/5161/default.aspx [access: 11.08.2014].

www.bip.bialystok.pl/680-budzet-2014/lang/pl-PL/default.aspx [access: 24.7.2013].

www.mapadotacji.gov.pl [access: 24.07.2013].

www.polskawschodnia.gov.pl/projekty/strony/modernizacja_i_rozwoj_zintegrowanego_systemu_transportu_zbiorowego_w_olsztynie.aspx [access: 16.08.2013].

www.komunikacja.bialystok.pl [access: 11.08.2014].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.