Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach – wyniki badań własnych

Gabriela Majchrowska

Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących rewitalizacji wsi Zebrzydowice. Elementem procesu rewitalizacji był remont szkoły. Badania zostały przeprowadzone na przełomie lat 2012 i 2013; w badaniach wykorzystano trzy metody badawcze: obserwację, wywiad
i analizę dokumentacji. Głównym celem niniejszego artykułu jest pokazanie Zebrzydowic jako miejscowości rozwijającej się nie tylko lokalnie, ale także regionalnie. Remont szkoły nie tylko ukazuje element rewitalizacji wymuszonej przez suburbanizację, ale także przede wszystkim wskazuje na silną wieź, jaka się wytworzyła, i nadal wytwarza, wśród mieszkańców. 
Słowa kluczowe: rewitalizacja, remont szkoły, społeczność Zebrzydowic, „Stara-Nowa Szkoła”, suburbanizacja
References

Bartoszek H., Bartoszek L. (2005), Wypisy dziejów Zebrzydowic, Kaczyc, Kończyc Małych Marklowic Górnych, GOK, Zebrzydowice.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Derejski K. (red.) (2012), Deklinacja odnowy miast, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań.

Jałowiecki B., Szczepański M.S., Gorzelak G. (2007), Rozwój lokalny regionalny perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy.

Kajdanek K. (2012), Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.

Kopeć M. (2010), Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, C.H. Beck, Warszawa.

Kronika Szkoły Podstawowej Zebrzydowicach XVIII wieku.

Putnam R.D. (1995), Demokracja działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków.

Skalski K. (red.) (2010), budowie metod rewitalizacji Polsce – aspekty wybrane, Instytut Spraw Publicznych, Kraków.

Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.

Winiarki B., Patrzałka L. (red.) (1994), Planowanie rozwoju lokalnego regionalnego, Wydawnictwo Samorządowe, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.