Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia

Dominika Hołuj

Abstrakt
Artykuł jest próbą oceny działań samorządu lokalnego w obszarze postindustrialnym. Analiza dokonana została dla obszaru posiadającego plan miejscowy i program rewitalizacji. Wnioski z badania wykazują, że władze lokalne prowadzą raczej politykę inwestycyjną, a nie wielowymiarową rewitalizację.
Słowa kluczowe: polityka miejska, rewitalizacja, fundusze unijne, Kraków
References

Adamczyk-Arns G., Wojnarowska A. in. (2008), Miejski Program Rewitalizacji Zabłocia, BIG-STÄDTEBAU GmbH, Kronshagen.

Bianchini F. (1993), Culture, conflict and the city: Issues and prospects for the 1990s. [w:] F. Bianchini, M. Parkinson (red.), Cultural policy and Urban Regeneration: The West European Experience, Manchester University Press, Manchester.

Binns L. (2005), Capitalising on culture: An evaluation of culture-led urban regeneration policy, Dublin Institute of Technology, E-version, http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi? article=1004&context=futuresacart [dostęp: 16.05.2014].

Bratić V. (2008), Local self-government in Central and Eastern Europe – strong and independent local-level management tool or just paper tiger?, „Financial Theory and Practice”, 32 (2), Institute of Public Finance, Zagreb.

García B. (2004), Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons Experience, Prospects for the Future, „Local Economy”, 19, 4.

Gasidło K., Kuboś R. (2010), Aleja Lipowa – projekt flagowy Programu Rewitalizacji Dzielnicy Zabłocie Krakowie, „Zarządzanie Publiczne”, 1–2 (9–10), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hajok D., Mucha P. (2008), Sfera społeczna Zabłocia – analiza stanu istniejącego, Analiza na zlecenie UMK, Kraków.

Jerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł. (2008), Stan małych średnich przedsiębiorstw na Zabłociu. Etap II, CEM Instytut Badań Rynku Opinii Publicznej, Kraków.

Kochanowska D. (2002), System planowania miejscowego – możliwości sterowania rozwojem przestrzennym miasta [w:] P. Lorens (red.), System zarządzania przestrzenią miasta, Politechnika Gdańska, TUP, Gdańsk.

Lorens P. (2002), Koncepcja budowy systemu zarządzania przestrzenią miasta warunkach polskich, [w:] P. Lorens (red.), System zarządzania przestrzenią miasta, Politechnika Gdańska, TUP, Gdańsk.

LPR (2008), Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia, Instytut Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych Katowicach na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.

Markowski T., Marszał T. (1996), Problemy planowania przestrzennego świetle doświadczeń europejskich [w:] T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzenna zarządzanie miastem. perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Mikułowski M. (2012), Specyfika zarządzania zmianą administracji publicznej [w:] J. Czaptułowicz (red.), Zarządzanie zmianą administracji publicznej, KSAP, Warszawa.

MPRK (2008), Miejski Program Rewitalizacji Krakowa, przyjęty uchwałą nr LIII/672/08 Rady Miasta Krakowa dnia 8 października 2008.

MPZP (2006), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie, przyjęty uchwałą Nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa dnia 28 czerwca 2006.

Murzyn-Kupisz M. (2012), Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich dobie neoliberalnego urbanizmu. Przykład Starego Podgórza Krakowie [w:] M. Szmytkowska, I. Sagan (red.), Miasto dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Osiński J. (2011), Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa XX XXI wieku [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna progu XXI wieku. Wyzwania oczekiwania, SGH, Warszawa.

Potoczek A., Jachowicz S. (2005), Administracja publiczna procesie zarządzania rozwojem lokalnym regionalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Toruń–Warszawa.

Pratt A.C. (1997), Production values: From cultural industries to the governance of culture. Production values: From cultural industries to the governance of culture [w:] „Environment and planning”, 29 (11), doi: 10.1068/a291911.

Sakowicz M. (2011), Nowoczesny model policy making jednostkach administracji publicznej, [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna progu XXI wieku. Wyzwania oczekiwania, SGH, Warszawa.

Skalski K. (2007), Programy rewitalizacji Polsce. Bilans, perspektywy, zarządzanie [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast Polsce. Pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty, 10, Warszawa.

Stawasz D., Sikora D. (2007), Rewitalizacja – zarys problematyki [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Rewitalizacja rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Stern M.J., Seifert S.C. (2010), Cultural Clusters: The Implications of Cultural Assets Agglomeration for Neighborhood Revitalization, „Journal of Planning Education and Research”, 29, 3, doi: 10.1177/0739456X09358555.

Uchwała nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa 28 czerwca 2006 r. sprawie uchwalenia MPZP Zabłocie.

Uchwała nr XC/1193/10 Rady Miasta Krakowa 13 stycznia 2010 r. sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia.

Urbanowicz R. (2011), Zrównoważone planowanie urbanistyczne [w:] J. Kołodziej (red.), Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego, PAN WSG, Bydgoszcz–Warszawa.

Wiatrak A.P. (1997), Problemy rozwoju regionalnego Polsce. Rozwój gospodarczy zmiany strukturalne ujęciu regionalnym, Uniwersytet Białymstoku, Białystok.

Zalewski A. (2000), Ekonomika rozwoju lokalnego. Wybrane zagadnienia [w:] Samorząd terytorialny rozwój lokalny, Monografie opracowania, SGH, Warszawa.

Zuziak Z. (2007), Rewitalizacja policentryczność [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast Polsce. Pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty, 10, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.