Rail Baltica – Development Perspective for Podlaskie Voivodship

Anna Busłowska

Abstrakt

The development of the railway infrastructure can be one of the main factors creating regional development. Relationships at the level of market mechanisms, technical, structural changes, can lead to an increase in the productivity of the regional economy. The basis, in this regard, would be to improve the existing transport infrastructure, in particular routes of international importance. An example for that is the Rail Baltica railway, which may boost the development of the regions, including Podlasie. Therefore, the aim of this article is to identify and evaluate the impact of the development of the basic forms of rail infrastructure on regional development on the example of Rail Baltica route in Podlaskie voivodship. The analysis was made on the basis of available statistical data and literature. The article uses the hypothetical-deductive method of research

Słowa kluczowe: railways, regional development, infrastructure
References

Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, Bruksela, p. 11–14.

Hoover E. (1962), Lokalizacja działalności gospodarczej, PWE, Warszawa, p. 110–113.

Impact of Transport Infrastructure Investment on Region al Development (2002), OECD, Paris, p. 17–22.

Koźlak A. (2007), Ekonomika transportu. Teoria praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p. 71–82.

Koźlak A. (2012), Nowoczesny system transportowy, jako czynnik rozwoju regionów Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p. 71–150.

McCann P., Shefer D. (2004), Location, Agglomeration and Infrastructure, “Papers in Regional Science”, No. 83, p. 177–196.

Nowicki M. (2011), Atrakcyjność inwestycyjna województw podregionów Polski 2011, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, p. 11–13.

Raport oddziaływaniu na środowisko modernizacji linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki – granica państwa (2010), Eko-Log Sp. o.o. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Poznań, p. 342–343.

Raport sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2011 (2010), Urząd Statystyczny Białymstoku, Białystok, p. 65–71.

Rietveld P., Vickerman R. (2004), Transport in Regional Science: The “Death of Distance” is Premature, “Papers in Regional Science”, no. 83, p. 229–248.

Rocznik statystyczny województw 2010 (2010), GUS, Warszawa, p. 32–33.

Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p. 195–196.

Schwab K. (2011), The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva, p. 16–17.

Truskolaski T. (2005), The Intrest of the Podlaskie region to Develop the Rail Baltica CorridorOptimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3(27), p. 157–161.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.