The Accomplishment of the New Paradigm of Regional Policy in the System of Regional Strategy Implementation

Agnieszka Pawłowska

Abstrakt

The new paradigm of regional policy (NPRP) is analysed. The stakeholders, selected instruments of regional policy, as well as the mechanisms of coordination featured in NPRP are examined. The paper is based on research implemented in the Sub-Carpathian Region of Poland.

Słowa kluczowe: regional policy, new paradigm, stakeholders, instruments, coordination
References

Bachtler J. (2002), New Paradigm of Regional Policy? Reviewing Recent Trends in Europe, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow.

Crescenzi R., Rodríguez-Pose A. (2011), Reconciling Top-down and Bottom-up Development Policies, “Environment and Planning A”, no. 4(43).

European Governance. White Paper (2001), Commission of the European Communities, Brussels, 25.7.2001, COM (2001) 428 final.

Draft Guidance Fiche (2013), Integrated Territorial Investment (ITI), version 27/02/2013, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_integrated_territorial_investment.pdf [access: 7.10.2014].

Integrated Territorial Investment (2014), European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf [access: 7.10.2014].

Hausner J. (2010), kierunku rządzenia interaktywnego [in:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (eds), Nowe zarządzanie publiczne public governance Polsce i w Europie, Liber, Warszawa.

Koliba Ch., Meek J.W., Zia A. (2011), Governance Networks in Public Administration and Public Policy, CRC Press, Boca Raton.

Koppenjan J.F.M., Klijn E.-H. (2004), Managing Uncertainties in Networks, Routledge, London.

National Strategy of Regional Development. Regions, Cities, Rural Areas (2010), Ministry of Regional Development, Warszawa.

Assumptions to the Partnership Agreement. Programming 2014–2020 (2013), Ministry of Regional Development, Warszawa.

Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania regionalnego, CeDeWu, Warszawa.

OECD (2009), Investing for Growth: Building Innovative Regions. Background Report, http://www.oecd.org/regional/ministerial/42531915.pdf [access: 5.10.2014].

Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A. (2014), Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania województwie podkarpackim, Scholar, Warszawa.

Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Kotarba B. (2013), System realizacji strategii rozwoju województwa, CeDeWu, Warszawa.

Schuppert G.F. (2011), Partnerships, [in:] M. Bevir (ed.), The SAGE Handbook of Governance, Sage, London.

Słodowa-Hełpa M. (2013), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa.

Szlachta J., Zaucha J. (2010), New Paradigm of the EU Regional Development in the Context of the Poland’s National Spatial Development Concept, Institute for Development, Working Papers no. 001/2010.

Vanthillo T., Verhetsel A. (2012), Paradigm Change in Regional policy: Towards Smart Specialisation? Lessons from Flanders (Belgium), http://belgeo.revues.org/7083 [access: 29.09.2014].

Act of 5 June 1998 on Regional Government, Dz.U. of 2001 no. 142, item 1590, as amended.

Act of 6 December 2006 on the principles of development policy, Dz.U. of 2009 no. 74, item 712, as amended.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.