Ewaluacja w edukacji.  Dylematy systemu ewaluacji oświaty w Polsce

Grzegorz Mazurkiewicz

Abstrakt

Evaluation in education. Dillemas of evaluation system of education in Poland

The end of the project, which was aiming at using the evaluation in the inspection system for quality improvement of schools, other educational institutions and in the development of the whole educational system, provokes to ask questions about future of this idea. Education today is perceived as a one of the most important condition of the success in contemporary societies. Evaluation, which popularity is systematically growing, might serve as an effective tool for improvement. However, we should be aware that evaluation in education is a specific form of it, demanding different approach. In order to build open, democratic and supportive for development evaluation we need to answer important questions concerning its future developments.

Słowa kluczowe: edukacja, ewaluacja, rozwój, jakość edukacji
References

Dahler-Larsen P. (2012), The Evaluation Society, Stanford Business Books, Stanford.

Delors J. (1996), Edukacja jest niej ukryty skarb, UNESCO.

King J.A., Stevahn L. (2013), Interactive Evaluation Practice: Mastering the Interpersonal Dynamics of Program Evaluation, Sage Publications, Inc.

Mazurkiewicz G., Berdzik J. (2010), Modernizowanie nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja nadzorze pedagogicznym. Konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

OECD (2010), The Organization for Economic Co-operation and Development, Education at Glance 2010. OECD indicators.

Olejniczak K., Ferry M. (2008), Ewaluacja praktyce sektora publicznego (Evaluation in Public Sector Practice [w:] Ewaluacja jako standard zarządzania sektorze publicznym (Evaluation as Management Standard in Public Sector), Wyższa Szkoła Europejska, Kraków.

Rizvi F., Lingard B. (2006), Globalization and the Changing Nature of the OECD’s Educational Work [w:] H. Lauder, P. Brown, J.-A. Dillabough (red.) Education, Globalization and Social Change, Oxford University Press, Oxford–New York.

Rogers P.J., Williams B. (2006), Evaluation for Practice Improvement and Organizational Learning [w:] I. Shaw, J. Greene, M. Mark, (red.), The SAGE Handbook of Evaluation, Sage Publications, Inc.

Simons H. (1997), Specyfika rozwój studiów ewaluacyjnych [w:] L. Korporowicz, Ewaluacja edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment (2013) OECD Reviews of Evaluation and Assessments in Education, OECD Publishing, Paris.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.