Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miejskiego w obszarze oświaty

Grzegorz Baran,

Grażyna Prawelska-Skrzypek

Abstrakt

Socially responsible policy of the local authorities in the area of education

Due to knowledge playing an essential role in development of modern societies, there is an increased interest in the issue of the responsibility of the public authorities for the quality and results of the educational policy. Authors broaden the meaning of responsibility of politicians towards society, referring to CSR concept developed for companies, classical debate between Carl Friedrich and Herman Finer, as well as contemporary concept of “moral public policy”. They expose main shortcomings of social responsibility of public organisations in Poland, using two urban educational policies as examples. They draw attention to superficiality of so called objective policy, concealing the game of current interests, being de facto the manifestation of the lack of real responsibility of public policy.
 

Słowa kluczowe: polityka oświatowa, społeczna odpowiedzialność polityki publicznej, polityka publiczna w miastach
References

Andrews K.R. (1971), The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL.

Baran G. (2011), Społeczna odpowiedzialność jako składowa strategii konkurencyjnej małych średnich przedsiębiorstwach, [w:] RespEN, Polskie szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, www.responsiblesme.eu, Warszawa, s. 33–45.

Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu aspekcie teoretycznym empirycznym, Difin, Warszawa.

Berger I.E., Cunningham P., Drumwright M.E. (2007), Mainstreaming Corporate Social Responsibility: Developing Markets for Virtue, „California Management Review”, 49(4), s. 132–158.

Burean T. (2007), Political Accountability and Representation. Conceptual Overview, [w:] J. Niżnik, N. Ryabinska (red.), Political Accountability: Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions, IFiS PAN, Warszawa.

Carroll A.B. (1979), Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, „Academy of Management Review”, 4(4), s. 497–505.

Carroll A.B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organisational Stakeholders – Balancing Economic, Legal, and Social Responsibilities, „Business Horizons”, July–August, s. 39–48.

Davis K., Blomstrom R.L. (1975), Business and Society. Environment and Responsibility, McGraw-Hill, New York.

Denhardt R.B. (2011), Theories of Public Organization (Sixth Edition), WADSWORTH, Cengage Learning, Boston.

Eells R., Walton C. (1961), Conceptual Foundations Of Business, Richard D. Irwin, Homewood.

Freeman E.R., Liedtka J. (1991), Corporate Social Responsibility. Critical Approach, „Business Horizons”, 34(4), s. 92–98.

Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, 1. 

Kamiński A. (2006), Ustrój państwa, polityka, obecny układ rządzący, [w:] P. Kosiewski (red.), Jaka Polska? Czyja Polska?, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.

Katsoulakos T., Katsoulacos Y. (2007), Strategic Management, Corporate Responsibility, and Stakeholder Management. Integrating Corporate Responsibility Principles and Stake­holder Approaches into Mainstream Strategy: Stakeholder-Oriented and Integrative Strategic Management Framework, „Corporate Governance”, 7(4), s. 355–369.

McGuire J.W. (1963), Business and Society, McGraw-Hill, New York.

Nikodemska-Wołowik A. (2011), CSR segmencie MSP. Humanizacja życia wymiarze międzynarodowym, [w:] RespEN, Polskie szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, www.responsiblesme.eu, Warszawa, s. 30–32.

Nowotniak M. (2013), Współpraca warszawskich szkół zawodowych uczelniami pracodawcami, [w:] M. Polak (red.), Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym uczeniem się dorosłych odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie, FRSE, Warszawa, 2013, s. 113‒123.

Osborne D., Gaebler T. (2005), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.

Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M., Woźniczko J. (2010), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, SCHOLAR, Warszawa.

Polityka Edukacyjna Miasta Stołecznego Warszawy latach 2008‒2012 (2008), Warszawa, materiał powielony.

Rok B. (2010), Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Perspektywa teoretyczna strategia badawcza, [w:] W. Pańków, B. Rok, M. Strumińska-Kutra, J. Woźniczko, Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, SCHOLAR, Warszawa, s. 19–36.

Smith C., Lenssen G. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria praktyka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Starling G. (1986), Managing the Public Sector (Third Edition), Brook/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.

Żyra J. (2007), Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego, [w:] A. Frąckiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne lokalnej polityce społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa, s. 91–106.