Partnerska współpraca pracowników administracji publicznej i obywateli w partycypacyjnym kształtowaniu polityk środowiskowych – przykład Mandated Participatory Planning  

Martyna Basaj

Abstrakt

Civil servants and citizens partner cooperation in the participatory formulation of environmental policies – Mandated Participatory Planning example

The paper presents the significance of civil servants and citizens partner cooperation in efficient environmental public policies formulation. The author analyses the utility of Mandated Participatory Planning, which is one of the most widely used instrument of shaping the environmental policies in European Union for partner cooperation.

Słowa kluczowe: partycypacja, polityka środowiskowa, Mandated Participatory Planning
References

Arnstein S.R. (2012), Drabina partycypacji, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Krytyka Polityczna, Warszawa, 12–40.

Atkinson R., Terizakis G. (2011), Sustainability in European Environmental Policy, Routledge, New York.

Benson D., Jordan A. (2010), The Scaling of Water Governance Tasks: Comparative Federal Analysis of the European Union and Australia, „Environmental Management”, 46, s. 7‒16.

Drazkiewicz A., Challies E., Newig J. (2015), Public Participation and Local Environmental Planning: Testing Factors Influencing Decision Quality and Implementation in Four Case Studies from Germany, „Land Use Policy”, 46, s. 211‒222.

Dye T.R. (1972), Understanding Public Policy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, Bruksela.

Howlett M., Ramesh M., Perl A. (2009), Studying Public Policy. Policy Cycles & Policy Subsystems, Oxford University Press, New York.

Jordan A. (2002), Environmental Policy in the European Union: Actors, Institutions, and Processes, Earthscan, Sterling, VA.

Konwencja dostępie do informacji, udziale społeczeństwa podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości sprawach dotyczących środowiska sporządzona Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (1998), Dz.U. 2003 r., nr 78, poz. 706.

Linder S.H., Peters B.G. (1990), Research Perspectives on the Design of Public Policy: Implementation, Formulation and Design, [w:] D.J. Palumbo, D.J. Calista (eds.), Implementation in the Policy Process, Greenwood Press, New York, s. 51–66.

Newig J., Challies E., Jager N., Kochskämper E. (2014), What Role for Public Participation in Implementing the EU Floods Directive? Comparison With the Water Framework Directive, Early Evidence from Germany and Research Agenda, „Environmental Policy and Governance”, 24(4), s. 275‒288.

Newig J., Koontz T.M. (2014), Multi-level Governance, Policy Implementation and Participation: The EU’s Mandated Participatory Planning Approach to Implementing Environmental Policy, „The Journal of European Public Policy”, 21(2), s. 248‒267.

Papuziński A. (2007), Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina nauk filozoficznych, „Problemy Ekorozwoju”, 2, s. 27‒40.

Peters B.G. (1999), Administracja publiczna systemie politycznym, Scholar, Warszawa.

Raport „Nasza Wspólna Przyszłość” (1987), Światowa Komisja ds. Środowiska Rozwoju, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [dostęp: 23.08.2015].

Rauschmayer F., van den Hove S., Koetz T. (2009), Participation in EU Biodiversity Governance: How Far Beyond Rhetoric?, „Environment and Planning C: Government and Policy”, 27, s. 42‒58.

Roman A.V. (2015), The Determinants of Public Administrators’ Participation in Policy Formulation, „American Review of Public Administration”, s. 1‒28.

Schmitter P.C. (2002), Participation in Governance Arrangements: Is There Any Reason to Expect It Will Achieve “Sustainable and Innovative Policies in Multi-Level Context”?, [w:] J.R. Grote, B. Gbikpi (eds.), Participatory Governance. Political and Societal Implications, Leske+Budrich, Opladen, s. 51‒69.

Skowroński A. (2006), Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, 1, s. 47‒57.

Sztumski W. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju możliwości jej urzeczywistnienia, „Problemy Ekorozwoju”, 2, s. 73‒76.

Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 r., nr 62, poz. 627 późn. zm.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.