Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu  

Joanna Borowska-Reutt

Abstrakt

The activity and the involvement of students in their own education process as a condition of their development and achievement of competencies needed in adult life

Twenty-first century is the century of change. If school want to prepare young people for live in the still changing reality, it must equip students with the necessary skills and competencies. Many institutions, both domestic and international, whose mission is to strive for the development of society, economy, emphasizes the role and importance of the activity of the students, who as adults will contribute to economic growth. The impact of student engagement in their development is also emphasized by many researchers, practitioners, and theoreticians in area of education.
The main purpose of this paper is to draw attention to the necessity of building space in schools to the commitment of the students. In addition, the article presents factors of promoting the active attitudes of young people in school and pursuit of such educational policy, which will be cause that children and young people will be active participants in school life and social life.

Słowa kluczowe: aktywność, zaangażowanie, rozwój uczniów
References

Bäckman E., Trafford B. (2008), Demokracja kierowaniu szkołą, CODN, Warszawa.

Borowska J. (2014), Partycypacja uczniów procesie uczenia się ich płeć wiek, „Zarządzanie Publiczne”, 2(26), s. 163–175.

Benavides F., Dumont H., Istance D. (2013), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań praktyce, Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Ciak N. (2014), Analiza spełniania wymagania „Uczniowie są aktywni” szkołach podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych na podstawie ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej roku szkolnym 2013/2014, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane wnioski ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych latach 2013‒2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 91–108.

Chemutai L., Chumba S. (2014), Student Councils Participation in Decision Making in Public Secondary Schools in Kericho West Sub County, Kenya, „International Journal of Advanced Research”, 2(6), s. 850‒858.

Cook-Sather A. (2003), Listening to students about learning differences, „Teaching Exeptional Children”, 35(4), s. 22‒26.

Connell J.P., Spencer M.P., Aber J.L. (1994), The Educational Risk and Resilience in African-american Youth: Contex, Self, Action, and Outcomes in School, „Child Development”, 65, s. 493‒506. [w:] Marzano R.J. (2012), Sztuka teoria skutecznego nauczania, Biblioteka Akademii SUS, Warszawa

Connell J.P., Wellborn J.G. (1991), Competence, autonomy, and relatedness: motivational analysis of self-system processes, [w:] M. Gunnar, L.A. Sroufe (eds.), Minnesota Symposium on Child Psychology, The University of Chicago Press, Chicago, nr 23, [w:] R.J. Marzano (2012), Sztuka teoria skutecznego nauczania, Biblioteka Akademii SUS, Warszawa, s. 21–26.

Deuchar R., Maitles H. (2006), We Don’t Learn Democracy, we live it!, „Education, Citizenship, and Social Justice”, November, 1(3), s. 249‒267, http://strathprints.strath.ac.uk/
12973/1/strathprints012973.pdf [dostęp: 12.05.2015].

Dudzikowa M. (2013), Blokowanie mechanizmów działań systemie edukacji ‒ wymogiem jego rewitalizacji; głos dyskusji, „Przyszłość. Świat‒Europa‒PolskaKomitet Prognoz Polska 2000 Plus”, 1, s. 112‒118.

Edwards-Leis Ch.E. (2010), Mental Models of Teaching, Learning, and Assessment: Longitudinal Studyhttp://researchonline.jcu.edu.au/15182/2/02_Thesis_whole.pdf [dostęp: 12.06.2015].

Fletcher A. (2003), Meaningful Student Involvement. Guide to Inclusive School Change, http://www.dallasisd.org/cms/lib/TX01001475/Centricity/Domain/11206/Meaningful%
20Student%20Involvement.pdf [dostęp: 12.05.2015].

Gordon T. (2000), Wychowanie bez porażek szkole, PAX, Warszawa.

Hattie J. (2012), Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning,. Routledge Taylor & Francis Group, New York.

Jewdokimow M. (2011), „Uczniowie są aktywni”? Analiza wymagania, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 123–137.

John-Akinola Y.O., Nic-Gabhainn S. (2014), Children’s Participation in School: Cross-
sectional Study of the Relationship between School Environments, Participation and Health and Well-being Outcomes
, „BMC Public Health”, 14, s. 964, www.biomedcentral.com/1471-2458/14/964 [dostęp: 10.06.2015].

Kocór M., Strzebońska A. (2011), Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Raport badań pracodawców ofert pracy realizowanych 2010 r. ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Kołodziejczyk W., Polak M. (2011), Jak będzie się zmieniać edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Komitetu Regionów. Nowe Podejście do edukacji: Inwestowanie umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych, COM/2012/0669 final, 2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0669 [dostęp: 10.05.2015].

Könings K.D., Brand-Gruwel S., van Merriënboer J.J.G. (2010), An Approach to Participatory Instructional Design in Secondary Education: An Exploratory Study, „Educational Research”, s. 45‒59, http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/3063/1/Konings%20et%20al%202010%20ER%20preprint.pdf [dostęp: 14.04.2015].

Holt C.R., Denny G.S., Capps M., De Vore J.B. (2005), Teachers’ Ability to Perceive Student Learning P: I’m Sorry, but Don’t Teach Like That. Teachers College Record, February, [w:] K.D. Konings, S. Brand-Gruwel, J. Elen (2012), Effects of school reform on Longitudinal Stability of Students’ P with Regard to Education, „British Journal Psychology”, 82, s. 512‒532.

Laszczuk M. (2014), Polityka edukacyjna rozwój przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość zarządzanie”, Wydawnictwo SAN, t. XV, z. 11, cz. II, s. 27‒45.

Marks H.M. (2000), Student Engagement in Instructional Activity: Patterns in the Elementary, Middle, Secondary, and High School Years, „American Educational Research Journal”, 37, [w:] R.J. Marzano (2012), Sztuka teoria skutecznego nauczania, Biblioteka Akademii SUS, Warszawa, 153‒184.

Mazurkiewicz G. (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Metzger D. (2004), Rethinking Classroom Management. Teaching and Learning with Students, „Social Studies and the Young Learners”, 17(2), s. 13‒15.

Olczak, A. (2014), Edukacja demokracji ku demokracji przez aktywne uczestnictwo dziecka, [w:] K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 34‒48.

Participation Partnership Works, How to Involve Children and Young People in School Governance (2011), http://www.participationworks.org.uk/files/webfm/shop_files/How_to_governance_v2.pdf [dostęp: 12.05.2015].

Pearson Foundation, My Voice National Report 2014. Grades 6–12 (2014), http://www.qisa.org/dmsView/My_Voice_2013-2014_National_Report_8_25 [dostęp: 10.06.2015].

Portal Elschools.org (2011), Expeditionary Learning. Core practices, vision for improving school, http://elschools.org/sites/default/files/Core%20Practice%20Final_EL_120811.pdf [dostęp: 12.06.2015].

Skubiak B. (2013), Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, 129, s. 195‒203.

Szempruch J. (2012), Nauczyciel warunkach zmiany społecznej edukacyjnej, Impuls, Kraków.

Tokarz, T. (2014), Konserwatyzm edukacja demokratyczna, [w:] K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 85–107.

Zgliczyński W. (2010), Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, „Studia BAS”, 2(22), s. 65–88.

Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.