Odległość od uczestników sieci dostaw a współpraca innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych – wnioski dla administracji publicznej

Marek Tomaszewski

Abstrakt

The influence of distance from the participants in the supply chain to collaborate innovative industrial enterprises of the Polish eastern in 2010–2012

The cooperation of industrial enterprises influences the improvement of competitive position of enterprises. The main objective of the study is to attempt to determine the impact of distance and the relationship between the participants in the supply chain on innovative cooperation between industrial companies from the Polish east in 2010–2012. The second objective of this article is to compare conditions influencing on the innovation cooperation between industrial enterprises from Poland eastern and western. The empirical data, based on which the computations were performed and then interpreted the results obtained from industrial enterprises using a survey questionnaire. The survey questionnaire was sent to industrial companies from the four province: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie and Podkarpackie. The analysis is static and covers the years 2010–2012.

Słowa kluczowe: collaborate innovative, Polish eastern, distance, industrial enterprises, public administration
References

Basri E. (2001), Inter-firm technological collaboration in Australia in an international context: Implications for innovation performance and public policy [w:] Innovative Networks: Cooperation in National Systems of Innovation, OECD, Paris.

Dodgson M., Hinze S. (1999), Measuring the innovation process, paper presented to the conference „Data and Strategies in Evaluating Research and Development”, 15–16 November 1999, Canberra.

Dzikowski P., Tomaszewski M. (2012), Endo- egzogeniczne uwarunkowania kształtowania współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych Polsce południowo-zachodniej latach 2008–2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 725, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 98, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Dzikowski P., Tomaszewski M. (2013), Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych sieciach innowacji Polsce północno-zachodniej latach 2008–2010 [w:] A. Mikulska (red.), Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Harbison J.R., Pekar P. Jr. (1998), Smart Alliances, Jossey-Bass, San Francisco, CA.

Podręcznik Oslo. (2008), Pomiar działalności naukowej technicznej. Zasady gromadzenia interpretacja danych dotyczących innowacji, wyd. 3, MNiSW, Warszawa.

Raco M. (1999), Competition, collaboration and the new industrial districts: Examing the institutional turn in local economic development, „Urban Studies”, nr 36.

Szopik-Depczyńska K.(2013), Powiązania kooperacyjne obszarze B+R regionie Pomorza Zachodniego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 753, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 103, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Welfe A. (2009), Ekonometria, wyd. 4, PWE, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.