Idea otwartej nauki  a koncepcja organizacyjnego uczenia się

Jarema Batorski

Abstrakt
The idea of open science and the concept of organizational learning

The openness of science is to ensure free access to the ultimate outcome of research and the use of open models in other areas of scientific work. The article pointed out the possibility of using the concept of organizational learning in shaping openness. Learning of an organization is a complex and multi-level phenomenon. Expanding the boundaries of organizational learning is promoted by networking of information with other entities. Reinforcing learning within the open science may include its types proposed by E. Stern.

Słowa kluczowe: otwarta nauka, organizacyjne uczenie się
References

Argyris Ch. (1989), Strategy Implementation: An Experience in Learning, „Organizational Dynamics”, 2 (18).

Argyris Ch., Schön D.A. (1978), Organizational Learning: Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Menlo Park.

Argyris Ch., Schön D.A. (1996), Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Addison-Wesley, Reading.

Babik W. (2014), Ekologia informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Babik W., Sikorska M. (2013), Blogi naukowe narzędziem upowszechniania informacji wiedzy, [w:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek, media, edukacja, Katedra Technologii Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

Bapuji H., Crossan M.M. (2004), From Questions to Answers: Reviewing Organizational Learning Research, „Management Learning”, 4 (35).

Batorski J. (1999), Czym jest organizacyjne uczenie się, „Przegląd Organizacji”, 7/8.

Batorski J. (2013), Instrumenty zarządzania kryzysowego przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bratnicki M. (1981), Informacyjne przesłanki organizacyjnego uczenia się, „Prakseologia”, 4.

Bratnicki M. (1993), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowicach, Katowice.

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Stu­dium kształtowania procesu zmian zarządzania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź.

Knight L. (2002), Network Learning: Exploring Learning by Interorganisational Networks, „Human Relations” 4 (55).

Kożusznik B. (2011), Zachowania człowieka organizacji, wyd. 3 zmien., Polskie Wydawnic­two Ekonomiczne, Warszawa.

Leśniak A., Morys-Twarowski M., Siewicz K., Starczewski M., Stępińska-Ustasiak L., Szprot J. (2014), Otwarta nauka Polsce 2014. Diagnoza, Wydawnictwa ICM, Warszawa.

Maruszewski T. (2002), Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Przewodnik po otwartej nauce (2009), Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Schein E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Schein E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, 3rd Edition, Jossey-Bass, San Francisco.

Spicer D.P. (1998), Linking Mental Models and Cognitive Maps as an Aid to Organisational Learning, „Career Development International”, 3 (3).

Stern E.K. (2008), Crisis and Learning: Conceptual Balance Sheet, [w:] A. Boin (red.), Crisis Management, Vol. 3, Sage Publications Inc., Los Angeles–London–New Dehli–Singapore.

Sysko-Romańczuk S., Platonoff A.L., Rudawska A. (2007), Koncepcja organizacyjnego uczenia się – podstawowe perspektywy badawcze, „Ekonomika Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2.

Tomaszewski T. (1984), Ślady wzorce, Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne, Warszawa.

Bibliografia elektroniczna

http://otwartanauka.pl/wprowadzenie/czym-jest-otwarta-nauka [dostęp: 15.08.2014].

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/polish [dostęp: 15.08.2014].

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji wyników badań naukowych Polsce (2015), Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf [dostęp: 21.11.2015].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.