Problematyka tożsamości metropolitalnej w zarządzaniu terytorialnym metropolią Kraków

Bartosz Kożuch

Abstrakt

The Issue of Metropolitan Identity in Managing the Development of Cracow Metropolis

The article presents the metropolitan identity – understood as a new type of organizational identity, specific to metropolitan centers – and aims to assess its relevance to the territorial management of metropolis. Theoretical considerations were performed using the analysis of documents related to Cracow Metropolitan Area.

Słowa kluczowe: organizational identity, metropolitan identity, metropolisation, Cracow, territorial management
References

Albert S., Whetten D.A., (2004), Organizational Identity [w:] M.J. Hatch, M. Schultz (red.), Organisational Identity. A Reader, Oxford University Press, Oxford – New York.

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (stan na 26.04.2015).

Bassand M. (2007), Metropoles et Metropolisation [w:] Enjeux de la sociologie urbanie, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne.

Derudder B., Taylor P.J., Ni P., De Vos A., Hoyler M., Hansens H., Basens D., Huang J., Witlox F., Shen W., Yang X. (2010), Pathways of Change: Shifting Connectivities in the World City Network, „Urban Studies”, 47, s. 1861–1877.

Dobrowolski Z. (2014), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach społecznej partycypacji w realizacji zadań publicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 1(171), s. 180–191.

Hausner J. (2010), W kierunku rządzenia interaktywnego [w:] A. Bosacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber Sp. z o.o. Warszawa.

Huculak M., Dej M., Jarczewski W. (2013), Powiązania infrastrukturalne i funkcjonalne gmin wiejskich w ramach obszaru metropolitalnego – przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. XXXIV, s. 131–148.

Jałowiecki B. (2000), Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jałowiecki B. (2005), Polskie miasta w procesie metropolizacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(19), s. 5–15.

Klasik A., Biniecki J., Ochojski A. (2014), Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Kowalewski A. (2005), Przez metropolie do dobrobytu?, „Studia Regionalne i Lokalne”,
nr 1 (19), s. 15–35.

Killman R.H., Covin T.Y. (2008), Corporate Transformation Revitalizing Organisation for a Competetive World, Josey-Bass Publishing, San Francisco, CA.

Kryteria delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Markowski T. (2007), Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich,

https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/17d0ccd2c3f14ed3893369e56d59849cMarkowski.pdf [dostęp: 25.01.2015].

Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13–25.

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.

Parysek J.J. (2000), Polskie metropolie jako ogniwa procesu transformacji i przemian przestrzenno-strukturalnych (na tle metropolii europejskich) [w:] Z. Mikołajewicz (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 361–380.

Raporty na temat wielkich miast Polski. Kraków (2011), PwC.

Raźniak P. (2012), Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, „Prace Geograficzne”, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, nr 129, s. 63–81.

Schein E. H., (1985),Organisational Culture and Leadership. A Dynamic View, Jossey-Bass Publishing, San Francisco, CA.

Schein E.H. (2004), Organisational Culture and Leadership, John Wiley & Sons, San Francisco, CA.

Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja, „Raporty i Analizy EUROREG”, nr 1 (35), s. 52–73.

Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6, s. 9–25.

Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, nr 85(2), s. 173–197.

Uchwała nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Uchwała nr 204/08, Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2008 r.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.