Ekologia dziedzictwa. Przyczynek do tematu

Anna Góral

Abstrakt

Ecology of Heritage. Introduction to the Research Problem

In this article the author has tried to propose a new approach to cultural heritage from the perspective of ecological concepts. The author, based on a rich literature and conclusions of her previous research, is trying to understand the phenomenon of heritage anew. In a special way within the text were exposed these aspects of heritage and its environment, which according to the author constitute the uniqueness of this resource for building a sustainable local development.

Słowa kluczowe: ecology of heritage, heritage management, cultural heritage, heritage stakeholders
References

Ashworth G., Graham B., Tunbridge J. (2007),Pluralising Pasts: Heritage, Identity and Place in Multicultural Societies, Pluto Press, Londyn.

Drucker P.F. (2001), Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.

Dziedzictwo kulturowe w oczach Polaków – raport z badań społecznych (2012), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.

Gaweł Ł. (2011), Szlaki dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Gaweł Ł. (2012), Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 31–40.

Góral A. (2015), Raport „Dostępność i zakres prowadzonych badań statystycznych w obszarze dziedzictwa kulturowego” [w:] Statystyka kultury w Polsce i Europie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Graham B., Howard P. (2008), Heritage and Identity [dok. elektr.], http://www.lundhumphries.co.uk/pdf/SamplePages/Ashgate_Research_Companion_to_Heritage_and_Identity_Intro.pdf [dostęp: 15.04.2015].

Hall S. (red.) (1997), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage/Open University, Londyn.

Holden J. (2004), Capturing Cultural Value: How Culture has Become a Tool of Government Policy, Demos, Londyn.

Holden J. (2015), The Ecology of Culture [dok. elektr.], http://www.ahrc.ac.uk/News-and-Events/News/Documents/AHRC%20Ecology%20of%20Culture%20%28A%29.pdf [dostęp: 15.04.2015].

Howard P. (2003), Henitage: Management, Interpretation, Identity, Continuum, Londen, New York.

Kirshenblatt-Gimblett B. (2004), Intangible Heritage as Metacultural Production, „Museum International”,nr 1–2 (56), s. 52–65.

Konwencja UNESCOw sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) [dok. elektr.], http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowego_dziedzictwa.pdf [dostęp: 15.01.2015].

Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 166.

Lowenthal D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge University Press, Cambridge, s. 5.

Mackiewicz M. et al. (2008), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych [dok. elektr.], http://www.mg.gov.pl/files/upload/10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20
przemyslow%20kreatywnych.pdf [dostęp: 10.04.2015].

Markussen A. et al. (2011), Califiornia’s Arts and Cultural Ecology, James Irvine Foundation, San Francisco.

Murzyn-Kupisz M. (2010), Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, „Zarządzanie Publiczne”,nr 3(13), s. 19–32.

Nowicka E. (2014), Świat człowieka – świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Purchla J. (2014), Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny [w:] A. Rottermund (red.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa, s. 21–30.

Smith L. (2006), Uses of Heritage, Routledge, Londyn.

Throsby D. (2012), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Thurley S. (2005), Into the Future. Our Strategy for 2005–2010, „Conservation Bulletin” [English Heritage], nr 49.

Tomaszewski A. (2013), Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.

UNESCOConvention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003) [dok. elektr.], http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006 [dostęp: 23.04.2015].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.