Zjawisko feminizacji organizacji pożytku publicznego w Polsce działających na rzecz kobiet

Ewa Bogacz-Wojtanowska,

Sylwia Wrona

Abstrakt

The Feminization of Non-governmental Organizations. Non-governmental Organizations in Poland Working for Women’s Cause

Study results presented in this article are trying to identify the scale of activity among Polish women in non-governmental organizations, that were recognized as working for women’s cause. In order to accomplish that goal, evaluation of women’s share in non-governmental organization’s management was performed, as well as analysis of statutory objectives, its implementation and areas of gratuitous actions.

Słowa kluczowe: feminization, women non-governmental organizations, women’s activity
References

Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Adamiak P., Herbst J., Przewłocka J. (2012), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Baines D., Charlesworth S., Cunnigham I., Dassinger J. (2012), Self-monitoring, self-blaming, self-sacrificing workers: Gendered managerialism in the non-profit sector, „Womens’s Studies International Forum”, No. 35, s. 362–371.

Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M. (2009), Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w trzecim sektorze, ISP, Warszawa.

Borowska M. (b.d.), Disscusion paper: Kobiety w sektorze pozarządowym, ISP, Warszawa, [dok. elektr.] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/kobietywtrzecimsektorze2.pdf [dostęp: 02.03.2017].

Borowska M. (2012), Równość szans kobiet i mężczyzn w sektorze pozarządowym. Diagnoza i rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Davidson E. (b.d.), Report on: Women’s Philanthropy in the United States Trends and Developments, artykuł niepublikowany, The City University of New York, http://www.philanthropy.org/publications/online_publications/women_paper.pdf [dostęp: 02.06.2017].

Domaradzka A. (2009), Kobiecy trzeci sektor [w:] Raport. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa.

Drewniak E. (2012), Wpływ kobiet na politykę państwa na przykładzie Polski i Hiszpanii, Wydawnictwo Promotor, Kraków.

Fondas N. (1997), Feminization Unveiled: Management Qualities in Contemporary Writings, „The Academy of Management Review”, Vol. 22, Issue 1, s. 257–282.

Kobiety w życiu publicznym(2013), CBOS, Warszawa.

Lanfranchi J., Narcy M. (2013), Female Overrepresentation in Public and Nonprofit Sector Jobs. Evidence From a French National Survey, „Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, Vol. 44, No. 1, s. 47–74.

Mannon S.E., Petrzelka P. (2006), Keepin’ this little town going, Gender and Volunteerism in Rural America, „Gender & Society”, Vol. 20, No. 2, s. 236–258.

Mendes S. (2007), Ruchy społeczne w Polsce [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 439–469.

Morino M. (2011), Leap of Reason. Managing to Outcomes in an Era of Scarcity, A Venture Philanthropy Partners Publication, Washington.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady UE nr 1083/2006.

Sahasrabuddhe M. (2013), http://www.quora.com/Why-do-more-women-work-in-the-non-profit-sector-than-men-and-does-this-mean-they-care-more-about-social-causes-than-men-do [dostęp: 01.03.2017].

Sköndalsinstitutet T.L., Wijkström F. (1995), Defining The Nonprofit Sector: Sweden Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Stockholm School of Economics, Stockholm.

Vasavada T. (2012), A Cultural Feminism Perspective on Leadership in Nonprofit Organizations: A Case of Woman in India, „Public Administration Quarterly”, Vol. 36, No. 4.

Wartości i normy(2013), CBOS, Warszawa.

Wysocka T. (2009), Elastyczne formy zatrudnienia kobiet w organizacjach pozarządowych w świetle wyników badań [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w trzecim sektorze, ISP, Warszawa, s. 105–120.

Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013(2014), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

 

www.pozytek.gov.pl [dostęp: 01.03.2017].