Prolegomena badań planowania strategicznego działalności pożytku publicznego

Zbysław Dobrowolski

Abstrakt

Prolegomena Study of Strategic Planning of Public Benefit Activities

The concept of public governance requires inter-organizational cooperation. Resolving social problems encounter some restrictions. One of them is the strategic planning of the public interest activities. This area of public activity is not well researched. The author presents the definition of strategic planning of the public interest activities, formulates the research problems and presents the basic assumptions about the research methodology.

Słowa kluczowe: strategic planning, public interest activities, public ethnocentrism
References

Bogacz-Wojtanowska E. (2006), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Bryson J.M. (2011), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. A Guide to Strengthening Organizational Achievement. Fourth Edition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure. Chapters in History of the American Enter­prise, Cambridge, Boston.

Czakon W. (2007), Sieci międzyorganizacyjne a niepewność w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] K. Kozakiewicz (red.), Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Poznań.

Dobrowolski Z. (2008), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ, Sulechów.

Dobrowolski Z. (2015), Patologie organizacji. Kierunki przeciwdziałania [w:] G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Difin, Warszawa.

Domański J. (2010), Zarządzanie strategiczne organizacjami non profitw Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Dziwulski J. (2002), Strategie zarządzania organizacjami non-profit [w:] A. Juros (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin.

Dziwulski J. (2004), Zarządzanie strategiczne organizacją non-profit [w:] Od strategii organizacji do polityki jakości: etapy wdrażania ISO 9001, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Toruń.

Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.

Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.

Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.

Huczek M., Zarządzanie strategiczne organizacjami pozarządowymi, http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2012%20podzielone/huczek.pdf [dostęp: 26.03.2017].

Iwankiewicz-Rak B. (1997), Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy
adaptacji w warunkach polskich
, AE, Wrocław.

Klimas P. (2016), Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_P.Klimas_Uwarunkowania_skutecznej_wspolpracy.pdf, s. 190–193 [dostęp: 07.05.2016].

Kotarbiński T. (1975), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa.

Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.

Krupski R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.

Lichtarski J. (red.) (1999), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.

Lichtarski J. (1992), Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw [w:] idem (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Mintzberg H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York.

Niemczyk J. (2013), Metodologia nauk o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Perechuda K., Chomiak-Orsa I. (2013), Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, „Zarządzanie i Finanse”, „Journal of Management and Finance”,
nr 4/2.

Simon H.A. (1976), Działanie administracji, PWN, Warszawa.

Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TOiNK, Toruń.

Sułkowski Ł. (2013), Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Urbanowska-Sojki E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r., poz. 383 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2009 r. I SA/Wr 1365/09 LEX nr 588942.

Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.