Doskonalenie zasobów administracji samorządowej jako cel operacyjny Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

Paweł Romaniuk

Abstrakt

Improvement of Human Resources Management in Public Administration Challenge for the Strategy of Socio-economic Development of Warmia and Mazury

Public administration should constantly develop and contribute to improving the processes related to the implementation of public tasks. In this context, a very desirable tool for perfecting local government personnel become regional development strategies. The analysis was subjected Strategy of socio-economic development of Warmia and Mazury 2025, which allows the skilful and appropriate investment in human capital. The study analyzed area is to identify the main activities in the field of human resources management, preferring to improving public administration to utilize this Strategy for socio-economic development of the Warmia and Mazury. The search for aspects related to the proper management of human resources in local government was based on a review of scientific literature showing practical examples and empirical results of previous studies.

Słowa kluczowe: public administration, human resources, strategy development, employee, professional development
References

Amstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie,Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Dyer L., Holder G.W. (1998), Strategic human resource management and planning [w]: L. Dyer (red.), Human Resource Management: Evolving Role and Responsibilities,
Bureau of National Affairs, Washington.

Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (2007),Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.

Karna W. (2011),Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków.

Kirkpatrick D.L., Kirkpatrick J.D. (2008), Evaluating Training Programs: The Four Levels, Berrett-Koehler, San Francisco.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kostera M. (2003/2005), Antropologia organizacji, PWN, Warszawa.

Kostera M. (2010),Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.

Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. (red.) (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.

Listwan T. (2009),Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

McKenna E., Bebech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner & Ska, Warszawa.

Pocztowski A. (2007), Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Romanowska M. (red.) (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.

Rutka R., Czubasiewicz H. (2005), Adekwatność kryteriów oceny kadry kierowniczej instytucji publicznych do przypisywanych ról i zadań, „Współczesne zarządzanie”, nr 4.

Szałkowski A. (2002), Rozwój personelu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.

Szlachta J., Zaleski J. (2004), Diagnoza stanu administracji publicznej w Polsce, „Samorząd terytorialny”, Nr 1–2.

Tokarz A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa.

Uchwała Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

Uchwała Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).

Ulrich D., Lake D. (1990), Organizational Capability: Competing from the Inside Out, Wiley, New York.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).