Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012–2015

Karol Król,

Krzysztof Gawroński

Abstrakt

Analysis of Local Government Appeal Boards’ Activity in Poland in the Years 2012–2015

Local Government Boards of Appeals are bodies of higher instance as compared to agencies of territorial government units unless the specific acts legislate otherwise. The Boards are a specific guarantor of citizens rights protection and also rights for good administration. The aim of the paper is to analyse the activity of Local Government Boards of Appeals in Poland in the years 2012–2015. The method of descriptive and logical analysis was used in the paper. Annual reports of the activity of every Local Government Board of Appeals in Poland in the years 2012-2015 made up the starting material. In conclusion of performed surveys, the authors stated among others that in the examined period fluctuations of the number of cases coming into the Boards of Appeals were observed and the performed analysis allows to predict in the following years the number of submitted cases at the level of about 200,000. Moreover, in view of great amount of cases examined by Local Government Boards of Appeals in Poland, their financial support as well as employment increase are advisable.

Słowa kluczowe: public administration, Local Government Boards of Appeals, administrative proceedings
References

Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, „Organizacja i Kierowanie”, 1(161).

Frączkiewicz-Wronka A. (2013), Wstęp, „Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Glińska B., Kuc B.R., Szczepankowski P. (1996), Zarządzanie strategiczne – geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

Glumińska-Pawlic J. (2003), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Informacja statystyczna (2012), Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie. Podstawowe wskaźniki statystyczne przedstawiające osiągnięcia w załatwialności spraw w sądach powszechnych w 2011 roku w porównaniu z danymi za lata 2007-2010. DO-II-0320-1/12. Departament Organizacyjny, Wydział Statystyki, Warszawa.

Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, 1.

Karwicki T. (2012), Samorządowe kolegium odwoławcze jako kolegialny organ administracji publicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 270.

Konieczny M. (2014), Przykłady wykorzystania metodyk typu Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym, „Zarządzanie Publiczne”, 28(4).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.

Kowalczyk L. (2008), Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, 11(1).

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.

Kożuch B. (2005), Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa. „Zarządzanie Publiczne”, 1.

Król K. (2016), Audyt dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 103(1).

Kudłacz M., Mazur-Kurach P. (2015), Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, 4 (34).

Miłek K. (2015), Rola Samorządowych kolegiów odwoławczych w kontekście realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] S. Gwoździewicz, B. Mydłowska (red.), Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, Warszawa.

NIK(2010), Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, LKA-4101-21-03/2010/P/10/083.

Olejniczak K. (2009), Ku diagnozie polskiej administracji rządowej. Kontekst, potrzeby informacyjne, perspektywy, „Zarządzanie Publiczne”, 1(7).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych, Dz.U. z 1999 r., nr 13, poz. 115.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, Dz.U. z 1999 r., nr 74, poz. 828.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, Dz.U. z 2001 r., nr 14, poz. 125.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium, Dz.U. z 2002 r., nr 109, poz. 960 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Intero­peracyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 526.

Sadowski P. (2015), Działalność orzecznicza samorządowych kolegiów odwoławczych a dwuinstancyjne postępowanie sądowo-administracyjne. Rozważania nad racją bytu samorządowych kolegiów odwoławczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 5(27).

Satoła Ł. (2010), Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2008, „Acta Sci. Pol. Ser. Oeconomica”, 9(2).

Skibiński A. (2009), Pozycja ustrojowa samorządowego kolegium odwoławczego, „PWSZ IPiA Studia Lubuskie”, V.

Skibiński A. (2008), Regionalne Izby Obrachunkowe i Samorządowe Kolegia Odwoławcze – typowe organy administracji czy wyspecjalizowana administracja wojewódzka?, „PWSZ IPiA Studia Lubuskie”, IV.

Sudoł S. (2013), Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne, „Studia Ekonomiczne”, 169.

Szczupaczyński J. (2015), Między utopią a pragmatyzmem – w poszukiwaniu koncepcyjnych podstaw zarządzania przez wartości w administracji publicznej, „Zarządzanie Publiczne”, 31(3).

Szumowski W. (2014). Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, „Nauki o Zarządzaniu”, 4(21).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1659, z późn. zm.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1647, z późn. zm.

Zimmermann J. (2015), Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 77(3).

Ziniewicz M.A. (2010), Decyzja administracyjna w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 18(4).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.