Przesłanki aktualizacji i bariery implementacji strategii w miastach na prawach powiatu w Polsce

Anna Musioł-Urbańczyk,

Barbara Sorychta-Wojsczyk

Abstrakt

Premises for Updating and Barriers of Strategy Implementation in Cities with County Rights in Poland

The strategy of local development as a planning document is aimed at pointing developmental directions, which result in the improvement of inhabitants’ life quality. Its success depends not only on the elaboration of a development concept but also on its effective implementation and updating. Unfortunately, it happens that developmental strategies are not properly implement­ed, or its execution is abandoned. The main reason are barriers, which can appear and disenable or hinder strategy implementation.
The authors discuss the results of undertaken questionnaire surveys in the range of developmental strategy implementation in cities with county rights in Poland. The barriers of strategy implementation and also the premises of strategy updating are presented.
 

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, rozwój lokalny, zarządzanie strategiczne miastem
References

Biniecki J. (2003), Typologia wdrażania barier [w:] M. Czornik, Wdrażanie strategii rozwoju miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Brandenburg H. (2011), Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi (e-book), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Implementacja_strategii [dostęp: 5.10.2016].

Ignacy J., Kopyściański T. (2006), Bariery wdrażania strategii rozwoju lokalnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, z. 6, Wrocław.

Jałocha B. (2014), Zarządzanie portfelem projektów. Koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jaskanis A., Marczewska M., Darecki M. (2015), Zarządzanie projektami w administracji publicznej, Wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław.

Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business Press, Harvard.

Kieżun W. (1997),Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.

Klasik A., Kuźnik F. (2001), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Krupski R. (1998) (red.), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Lehner J.M. (1996), Implementierung von Strategien. Konzeption unter Berücksichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutlchkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden.

Sawicki J. (2009), Zarządzanie portfelem projektów [w:] M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa.

Sekuła A. (2007), Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – problemy i bariery. Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, tom I, Zeszyty Naukowe, 471, Ekonomiczne Problemy Usług, 11, red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Sztando A. (2002), Wdrażanie strategii rozwoju gmin i powiatów [w:] E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wrocław.

Sztando A. (2008), Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach [w:] M. Dylewski, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Zeszyty Naukowe, 501, Ekonomiczne Problemy Usług, 22, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Sztando A. (2010), Wzorzec procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu lokalnego [w:] B. Filipiak (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Sztando A. (2013), Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związane z cechami osobowymi lokalnych władz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 284, Wrocław.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95, z późn. zm. (1990).

Ziółkowski M. (2000), Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.