Działalność projektowa a strategiczne cele rozwoju miasta, na przykładzie Łucka na Ukrainie

Testiana Tuz

Abstrakt

Project Activities and Strategic Development of the City, for Example, Lutsk in Ukraine

The article describes the impact of the implementation of projects in the units of local self-gov­ernment on efficiency in the development of the city in accordance with the planned strategic goals. Considerations also include the impact of experience of local authorities in Poland on the management of projects in the units of local self-government in Ukraine. This paper presents the views of the residents of the city of Lutsk in Ukraine to assess the effectiveness of project activities of the municipal administration.
 

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, jednostki samorządu terytorialnego, działalność projektowa
References

Cikarenko I. (2009), Podejście do zarządzania portfelem projektów: adaptacja do sfery municypalnego menedżmentu, http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/Patp/2009-01/C hikarenko _ I Stat. pdf [dostęp: 15.09.2016].

Decyzja Rady nr 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności. Dz. Urz. UE, L 291, 21.10.2006.

Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H. (2009), Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, PWN, Warszawa.

Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.

Kawałko B. (2015), Program Polska–Białoruś–Ukraina w polityce rozwoju regionów przygranicznych, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, 1(13), 7–27.

Kożuch B. (2007), Nauka o organizacji, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.

Minajewa G. (2011), Zarządzanie działalnością projektową jednostkami samorządu terytorialnego dla umocnienia infrastruktury terytorium, „Teoria i Praktyka Zarządzania Publicznego”, 3, 373–379.

Niedzielski A. (2015), Rola kontroli zarządczej w realizacji Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2010,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 76(2), 387–399.

Prawelska-Skrzypek G. (2006), Zarządzanie projektami jako nowoczesny instrument zarządzania publicznego [w:] eadem (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja WZ, ISP UJ, Kraków.

Prawelska-Skrzypek G. (2011), Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 26, 195–206.

Prawelska-Skrzypek G., Jałocha B. (2014), Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – Implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego, „Zarządzanie Publiczne”, 27, 273–284.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz. Urz. UE, L 210, 31.07.2006.

Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami, Placet, Warszawa.

Tkacz A. (2015), Uczestnictwo międzynarodowych pomiędzyurzędowych i pozarządowych organizacji w procesie rozwoju międzynarodowej współpracy jednostek władzy miejskiej na Ukrainie, Zeszyty Naukowe Czornomorskiego Uniwersytetu im. P. Mogyły, 263(252), 137–143.

Wyrozębski P. (2009), Biuro projektów, Bizarre, Warszawa.

Wysocki R., McGary K. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Onepress, Warszawa.

Zarządzanie projektem europejskim (2007), red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa.

Ziółkowski M. (2015), Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 77(1), 145–163.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.