Strategic Policy Intelligence Tools w kontekście regionalnego zarządzania rozwojem przestrzennym

Sławomira Hajduk

Abstrakt

Strategic Policy Intelligence Tools in the Context of Regional Management of Spatial Development

This article aims to analyse and evaluate the implementation of the strategic policy intelligent tools to determine the vision of the spatial development of the territory. Based on a review of sixteen regional spatial development plans proposed strategic policy intelligent tools at various stages of adoption planning studies.
 

Słowa kluczowe: Strategic Policy Intelligence Tools, zarządzanie rozwojem przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego województwa
References

Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl [dostęp: 12.10.2016].

Bajerowski T. (red.) (2008), Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Bingham R.D., Felbinger C.L. (2002), Evaluation in Practice: A Methodological Approach,Seven Bridges Press, New York–London.

Borodako K. (2009), Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.

CIMA (2007), Chartered Institute of Management Accountants, Strategic Analysis Tools, Topic Gateway, Series No. 34, http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/cid_tg_strategic_analysis_tools_nov07.pdf.pdf [dostęp: 15.10.2016].

Clar G., Acheson H., Hafner-Zimmermann S., Sautter B., Buczek M., Allan J. (2008a), Strategic Policy Intelligence Tools – A Guide. Enabling better RDTI policy-making in Europe’s Regions, https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/Regstrat_Guide_Final.pdf [dostęp: 15.10.2016].

Clar G., Sautter B., Hafner-Zimmermann S. (2008b), Strategic Cluster Development: Applying Strategic Policy Intelligence to Create a Joint Research Agenda, http://www.intelspace.eu/wp-content/uploads/2012/07/Clar-Sautter-and-Hafner-Zimmermann-2008-Strategic-Cluster-Development.pdf [dostęp: 17.10.2016].

Clar G., Acheson H., Hafner-Zimmermann S., Sautter B. (2008c), FTA Approaches Integrated in the broader Strategic Policy Intelligence (SPI) Context – Improving Policies, Strategies and RTDI-Investments in Europe’s Regions, III International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis: Impacts and Implications for Policy and Decision-Making.

Fogel P. (2012), Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 250.

Gavigan J. i in. (2001), Country Guides Regional Foresight, Foresight for Regional Devel­opment Network, http://foresight.jrc.ec.europa.eu/documents/eur20128en.pdf [dostęp: 19.10.2016].

Gaczek W.M. (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta,
Poznań.

Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządzach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Hajduk S.  (2016), Foresight regionalny jako instrument perspektywicznego rozwoju przestrzennego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 17(9).

Halicka K. (2015), Prospektywna analiza technologii [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Hołuj A. (2015), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawlw Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, 1(29).

Karczewska M., Materzok J., Skonieczny J. (2011), Współczesne narzędzia oceny technologii [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.

Klasik A., Kuźnik F. (2013), Studia foresightowe jako podstawa polityki strategicznej [w:] W.M. Gaczek (red.),Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań.

Kowalewski A. i in.. (2014), Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, http://www.kongresbudownictwa.pl [dostęp: 20.10.2016].

Kuosa T. (2014), Towards Strategic Intelligence – Foresight, Intelligence, and Policy-Making, Dynamic Futures Publications” No. 1, https://www.fhs.se/documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/publikationer/Towards%20Strategic%20Intelligence.pdf [dostęp: 12.10.2016].

Love P., Smith J. (2003), Benchmarking, Benchaction and Benchlearning: Rework Mitigation in Projects, „Journal of Management in Engineering”, 19(4), s. 147–159.

Luque-Martinez Munoz T., Leiva F. (2005), City Benchmarking: A Methodological Proposal Referring Specifically to Granada, „Cities”, 22(6).

Magruk A. (2012), Struktury hybrydowe w studiach przyszłości, „Economics and Management”, 4.

Mickiewicz P. (2015), Zarządzanie przestrzenią w zarządzaniu publicznym, „Marketing
i Rynek”, 10.

Nazarko J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa.

Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.

Olbrysz A., Koziński J. (2015), Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią [w:] P. Kopyciński (red.), Sprawne państwo. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, http://www.pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_Systemowe_zmiany_2015.pdf [dostęp: 12.10.2016].

Roberge I. (2013), Futures Construction in Public Management, „International Journal of Public Sector Management”, 26(7).

Skonieczny J. (2006), Narzędzia SPI w zarządzaniu regionami europejskimi, Politechnika Wrocławska, Wrocław, http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/konferencja20060629/prez/14_narzedzia_spi.pdf [dostęp: 13.10.2016].

Śleszyński P. (red.) (2015), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/5139/analiza_2013.pdf [dostęp: 11.10.2016].

Śleszyński P., Górczyńska M., Zielińska B. (2013), Szacunek prognozowanych i zrealizowanych wpływów i wydatków w Polsce wynikających z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Tübke A., Ducatel K., Gawigan J., Moncada-Paternò-Castello P. (2001), Strategic Policy Intelligence: Current Trends, the State of Play and Perspectives – S&T Intelligence for Policy-Making Processes, http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur20137en.pdf [dostęp: 15.10.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.