Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa świętokrzyskiego)

Krzysztof Kowalik

Abstrakt

Functionality of Websites of Cities and Communities in the Management of Communication with the Environment. Analysis of Selected Elements (Based on Local Self-governments of Świętokrzyskie Voivodship)

Governance today requires the activity of local government units in the building of functional communication with the environment of municipalities. The standard is the creation by local authorities websites and the use of information technology. The article presents the results of research on the use and functionality of some online tools used by commons of the Świętokrzyskie voivodeship. Compared the results of two periods – 2010 and 2015.
 

Słowa kluczowe: samorząd, urząd, internet, strona www, funkcjonalność serwisu
References

Batorski D. (2015), Technologie i media w domach i w życiu Polaków [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, Departament Analiz Ekonomicznych, Warszawa.

E- administracja w oczach internautów 2014 (2014),Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/files/raport_e-administracja_w_oczach_internautow_2014
_z.pdf [dostęp: 1.02.2016].

Inspekcje i listy kontrolne (2016), http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=inspekcje-i-listy-kontrolne [dostęp: 1.02.2016].

Konwersja – definicja (2016), https://support.google.com/adwords/answer/6365?hl=pl&ref_topic=24937 [dostęp: 1.02.2016].

Kowalik K. (2010), Internet jako współczesna forma lokalnej Agory. Oficjalne witryny internetowe gmin województwa świętokrzyskiego jako miejsce realizacji obywatelskiego prawa do informacji, praca niepublikowana, WNPiSM, UW, Warszawa.

Kowalik K. (2015a), Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie mobilnej zmiany, Acta Universitas Lodziensis Folia Litteraria Polonica, 2(28).

Kowalik K. (2015b),  Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability), „Studia Medioznawcze”, 2(61).

Nielsen J. (2016a), Usability 101: Introduction to Usability, https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ [dostęp: 2.03.2016].

Nielsen J. (2016b), Usability Heuristics for User Interface Design, https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ [dostęp: 1.02.2016].

Policies and standards(2016), http://www.hhs.gov/web/policies-and-standards/index.html [dostęp: 1.02.2016].

Porter J., Testing the Three – Click Rule, https://www.uie.com/articles/three_click_rule/ [dostęp: 10.12.2015].

Robertson J., The Three Cliks Myth, http://www.steptwo.com.au/papers/cmb_threeslicks/ [dostęp: 10.12.2015].

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U. 2007 Nr 10 poz. 68.

Sakowicz M. (2007), Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Sikorski M. (2016), Funkcjonalność a użyteczność, http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=fun [dostęp: 1.09.2016].

Strzelecki Z. (red.) (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Supernat J. (2002), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Propozycja metodologii badań [w:] A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia Limited, Wrocław.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011 Nr 204 poz. 1195, Dz.U. 012 poz. 473.

What & Why of Usability (2016), http://www.usability.gov/what-and-why/index.html [dostęp: 1.02.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.