Human Capital Foresight in Public Organizations Strategic Planning in Ukraine and Poland

Zhanna Poplavska,

Oksana Goshovska

Abstrakt

The concept, specifics and methodology of foresight are defined in the article; also the necessity of applying foresight investigations for the strategic planning in public organizations devel­opment is outlined. Benchmarking analysis of such investigation results based on the human capital development scenarios in Ukraine and Poland is carried out, in particular for the higher education development perspective in both countries.
 

Słowa kluczowe: foresight, kapitał ludzki, planowanie strategiczne
References

Ансофф И. (1999), Стратегическое управление, „Экономика”.

Cuhls K. (2003), From Forecasting to Foresight Processes – New Participative Foresight Activities in Germany, “Journal of Forecasting”, 23.

Ejdys J., Kononiuk A. (2013), Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez wykorzystanie koncepcji badań foresightingowych, „Przegląd Organizacji”, 1.

Foresight technologiczny, tom 1: Organizacja i metody (2005), PARP, Warszawa.

Форсайт в Україні (2016), http://www.uintei.kiev.ua/foresight/ua/ua_foresight.php [dostęp: 30.10.2016].

Форсайт-центр для України (2016), http://www.kpi.ua/11-06-30 [dostęp: 30.12.2016].

Gavigan J.P., Skapolo F.A. (1999), Comparison of national foresight exercises, “Foresight”, 1(6).

Georghiou L. (2001), Third Generation Foresight: Integrating the Socio-Economic Dimension, in Proceedings of the International Conference on Technology Foresight – the approach to and potential for New technology Foresight, NISTEP Research Material, 77.

Georghiou L. (2007), Future of Foresighting for Economic Development, UNIDO Technol­ogy Foresight Summit, Budapest.

Gudanowska А. (2012), Mapowanie a Foresight – wybrane aspekty metodologiczne jednego ze współczesnych nurtów badawczych w naukach o zarządzaniu, „Współczesne Zarządzanie”, 4.

Héraud J.-A., Cuhls K. (1999), Current Foresight Activities in France, Spain, and Italy, „Technological Forecasting and Social Change”, 60.

http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-ur

http://foresight.hse.ru/whatforesight/ Чтотакоефорсайт? Высшаяшколаэкономики[dostęp: 17.11.2016].

International practical guide to Regional Foresight(2001), http://www.swordl.com.ua/index.php/rueconomy/business-sectors-of-the-economy/3060-aksonova-on [dostęp:12.10.2016].

Kononiuk A. (2002), Foresight jako nurt badawczy w naukach o zarządzaniu – stan badań w Polsce i przykłady stosowań, „Współczesne Zarządzanie”, 4.

Martin B. (1995), Foresight in Science and Technology, „Technology Analysis and Strategic Management”, 7(2).

Miles I., Harper J., Georghiou L., Keenan M., Popper R. (2008), Many Faces of Foresight [in:] L. Georghiou, J. Cassingea, I. Harper, M. Keenan, I. Miles, R. Popper, Handbook of Technology of Foresight. Concepts and Practice, Prime Series on Research and Innovation Policy, Edward Elgar Publishing, Northampton.

ПекарВ. (2016), ЛюдськийкапіталУкраїни2025. Підсумкифорсайт, http://wikicity­no­mica.org/future/lyudskiy-kapital-ukraini-2025-pidsumki-forsaytu.html [dostęp: 6.11.2016].

ПоплавськаЖ.В. (2014) ВдосконаленнястратегічногоуправлінняшляхомвикористанняконцепціїFORESIGHT. СтратегіяекономічногорозвиткуУкраїни/Збірникнауковихпраць, КНЕУКиїв, No. 34.

Popper R. (2007), Methodology: Common Foresight Practices & Tools [in:] L. Georghiou et al., International Handbook on Foresight and Science Policy: Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Northampton.

Schwarz J.-O. (2008), Assessing the future of futures studies in management, „Futures”, 40(3).

Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą (2010), Analiza foresightów i dokumentów strategicznych. Raport z badania, oprac J.O. Paliszkiewicz, Warszawa.

Unido Technоgy Foresight Manual(2005), vol. 1: Organization and Methods, Vienna.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.