Zarządzanie ryzykiem – ustawowy obowiązek czy mechanizm zwiększający skuteczność zarządzania publiczną szkołą wyższą?

Malwina Łańcuchowska

Abstrakt

Risk Management — Legal Obligation or Mechanism to Increase the Efficiency of Management in Higher Education Sector?

The aim of the article is to present the essence of risk, its types and areas characteristic of universities. The author draws attention to the fact that developed a risk management system for this type of organization should be adapted to their specific, to actually serve to increase operational efficiency, and not just completing statutory requirements. The added value of the study is to assess the implementation of risk management systems in selected universities made on the basis of a comparative analysis of published statements on the state of management control.
 

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, szkoły wyższe, sektor publiczny, nowe zarządzanie publiczne
References

COSO II (2004), http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Polish.pdf [dostęp: 11.11.2015].

Geryk M. (2012), Społeczna odpowiedzialność uczelni,Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.

http://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/kontrola-zarzadcza-pl/kontrola-zarzadcza-pl.html [dostęp: 14.11.2015].

http://bip.umed.lodz.pl/Kontrola_Zarzadcza/74/0/ [dostęp: 1.11.2016].

http://www.uni.lodz.pl/promocja/aktualnoscibip,artykul,1918 [dostęp: 1.11.2016].

http://bip.asp.lodz.pl/kontrola-zarz%C4%85dcza [dostęp: 1.11.2016].

https://www.bip.pw.edu.pl/Dokumentacja-kontroli/Kontrola-zarzadcza [dostęp: 1.11.2016].

http://bip.pwr.edu.pl/kontrola-zarzadcza [dostęp: 1.11.2016].

http://administracja.polsl.pl/skz/SKZ.pdf [dostęp: 1.11.2016[.

http://uwedupl.bip.gov.pl/oswiadczenia/oswiadczenia-o-stanie-kontroli-zarzadczej-rektora-uw.html (dostęp: 1.11.2016).

http://www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej [dostęp: 1.11.2016].

https://bip.amu.edu.pl/bip/owiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzdczej-rektora-uam [dostęp: 1.11.2016].

Jajuga K. (2007), Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem [w:] eadem (red.), Zarządzanie Ryzykiem, PWN, Warszawa.

Kapuścińska  K.,  Matejun  M.  (2013), Zarządzanie  ryzykiem kadrowym w  publicznych  szkołach
wyższych – koncepcja badań
[w:] M. Matejun, K. Szymańska (red.), Perspektywy  rozwoju
przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka
, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Karbownik A., Dźwigoł H., Wodarski K. (2012), System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, 60.

Klimczak K.M. (2009), Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, „Przegląd Organizacji”, 5.

Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Marcinkowska M. (2009), Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk.

Marczak M. (2008), Risk management in Health Care System – methodology and chosen examples, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FMichal_Marczak2%2Fpublication%2F269699413_Risk_management_in_health [dostęp: 10.01.2015].

Podlewski J. (2011), Zarządzanie ryzykiem w uczelni, „Forum Akademickie”, 5, https://forumakademickie.pl/fa/2011/05/zarzadzanie-ryzykiem-w-uczelni/ [dostęp: 10.01.2015].

Rozporządzenie (2010), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. 2010 Nr 238 poz. 1581.

Sierociuk A. (2012), Koncepcja systemu zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia”, 51, http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2012/frfu-nr-51-2012/1904-koncepcja-systemu-zarzadzania-ryzykiem-w-uczelni-wyzszej [dostęp: 11.11.2015].

Sulejewicz A. (2003), Pług, miecz i Księga: otoczenie szkoły wyższej [w:] B. Minkiewicz (red.), Uczelnie i ich otoczenie. Możliwość i formy współdziałania, SGH, Warszawa.

Szapiro T. (2006), Ryzyko i szansa konkurencji edukacyjnej [w:] J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.

Szkutnik W. (2010), Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Ustawa o finansach publicznych (2013), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (2016), Ustawa z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. 2016 poz. 1842.

Woźniak P. (2014), Podejście procesowe w systemie zarządzania uczelnią, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_481.pdf [dostęp: 10.11.2015].

Yunus M. (2011), Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, ConCorda, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.