Jak mobilni nauczyciele zmieniają edukację? Obraz polskiej szkoły w kontekście wyników badania wpływu zagranicznych szkoleń kadry na polskie placówki edukacyjne

Michał Pachocki

Abstrakt

How mobile teachers change the education? The image of Polish schools in research on the impact of staff training abroad on educational institutions in Poland

The article provides overview on results of research concerning Erasmus+ staff transnational mobility impact on Polish schools. It is also an attempt to deliver diagnosis of needs and problems schools face while using EU funds to carry out activities difficult to fund from domestic resources.
Słowa kluczowe: umiędzynarodowienie szkół, mobilność edukacyjna nauczycieli
References

Avalos B. (2011), Teacher Professional Development in Teaching and Teacher Education over Ten Years, „Teaching and Teacher Education: An International Journal Of Research And Studies”, 1(27).

Balčiūnas S., Damkuvienė M, Valuckienė J. (2017), Impact and Sustainability of the Erasmus+ Programme Key Action 1 Mobility Projects for School Education Staff. Research Report, Siaulai.

Białek M., Rybińska A. (2013), Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Erasmus+ Programme Guide. Valid as of 1 January 2014. Version 3: 09/04/2014 (2014), European Commission, Brussels.

Ordon U., (2007), Kompetencje językowe I komunikacyjne współczesnego nauczyciela Edukacji elementarnej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: Kwartalnik dla Nauczycieli”, 4.

Pachocki M. (2016), Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

Postholm M.B. (2012), A Completed Research and Development Work Project in School: The Teachers’ Learning and Possibilities, Premises and Challenges for Further Development, „Teaching and Teacher Education”, 3(27).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE(2013), Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, Bruksela.

Smoczyńska A., Chojnacki M., Fells-Górowska M., Grabowska A., Płatos B. (2014), The System of Education in Poland, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

 

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.