Specyfika przywództwa edukacyjnego – kierowanie gronem pedagogicznym

Anna Hesse-Gawęda

Abstrakt

The specificity of Educational Leadership – leading teachers

Educational leadership undoubtedly influences the quality of the processes occurring in educational institutions. How it is understood can impact actions taken by school heads and these actions may be completely different. The aim of this study is to present the ways of thinking and interpreting leadership styles of a group of Polish school heads. In the course of the analyses of differences in ways of understanding leadership, a classification by Gayle Avery [2009], distinguishing classical, transactional, visionary and organic leadership, was used.
Słowa kluczowe: przywództwo, przywództwo edukacyjne, grono pedagogiczne
References

Avery G.C. (2009), Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, tłum. G. Dąbkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Blanchard K. (2016), Przywództwo wyższego stopnia, tłum. B. Sałbut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Collins J. (2001), Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve, „Harvard Business Review”, 79, 1, 67–76.

Dorczak R. (2009), Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości, „Zarządzanie Publiczne”, 2(6), 11–25.

Dorczak R. (2013), Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny – próba określenia kompetencji kluczowych [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia (s. 75–88), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dorczak R. (2015a), Przez Ateny czy Spartę – w poszukiwaniu właściwej drogi dla przywództwa edukacyjnego [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu (s. 37–52), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dorczak R. (2015b), Zarządzanie i przywództwo w edukacji – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy [w:] R. Dorczak, G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany(s. 11–28), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dorczak R., Hesse-Gawęda A. (2016a), Styles of Leadership of Headteachers of Polish Schools of Different Types [w:] 10th International Technology, Education and Development Conference (s. 450–454), INTED Academy 2016, Spain.

Dorczak R., Hesse-Gawęda A. (2016b), Kompetencje edukacyjne i kulturowe w przywództwie edukacyjnym [w:] R. Dorczak, Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego (s. 63–74), Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.

Harkins P., Swift P. (2010), W poszukiwaniu modelu przywództwa, tłum. W. Biliński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Madalińska-Michalak J. (2007), Istota i modele przywództwa szkolnego [w:] J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo w szkole (s. 63–80), Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Madalińska-Michalak J., Kołodziejczyk J. (2015), Przywództwo i zarządzanie w szkole. W poszukiwaniu równowagi [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu (s. 121–134), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mazurkiewicz G. (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mazurkiewicz G. (2012), Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mazurkiewicz G. (2015), Władcy umysłów – wielogłos w procesie podejmowania decyzji o edukacji. Tworzenie, wspólnota, zarządzanie [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne (s. 175–188), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mintzberg H. (1998), Cover Leadership: Notes on Managing Professionals, „Harvard Business Review”, 76, 6, 140–147.

Senge P. (2012), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, tłum. M. Lipa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Stoner J., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [UoSO] (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985 i 2169, oraz z 2017 r., poz. 60).

Yukl G. (2014), Leadership in Organizations, Edition Eighth, PEARSON, India

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.