Socjalizacja profesjonalna nauczycieli na starcie kariery zawodowej – druga  strona medalu

Hanna Kędzierska

Abstrakt

Professional socialization of novice teachers – the other side of the coin

This paper discusses the outcomes of the first stage of conducted qualitative research on professional socialization of novice teachers. The presented analysis refers to the transition period from the role of a student to that of an employee and uncovers the less well-known empirically side of the coin in teacher training with regards to professional socialization of novice teachers – the perspective of constructing one’s professional path at the intersection of two cultures: the culture of academia and the workplace culture.
Słowa kluczowe: Socjalizacja zawodowa nowicjuszy, okres przejścia, tranzycja, kultura miejsca pracy
References

Allen. J.M. (2009), Valuing Practice over Theory: How Beginning Teachers Re-orient Their Practice in the Transition from the University to the Workplace,„Teaching and Teacher Education”, 25.

Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.

Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chomczyński P. (2008), Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Czyżewski M. (2013), Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne, wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 9(4).

Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Furmanik M. (2012), Kultura organizacyjna w szkołach różnych krajów, „Zarządzanie Publiczne”, 1(21).

Guarino C.M., Santibañez L., Daley G.A. (2006), Teacher Recruitment and Retention: A Review of the Recent Empirical Literature, „Review of Educational Research”, 76.

Glasser B., Strauss A. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, tłum. M. Gorzko, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.

Grochowalska M. (2014), Dylematy nowicjusza. Konteksty stawania się nauczycielem edukacji przedszkolnej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 31(1).

Grzymała-Kazłowska A. (2013a), Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów, „Kultura i Społeczeństwo”, 57(3).

Grzymała-Kazłowska A. (2013b), Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia – propozycja nowej koncepcji teoretycznej, Warszawa CMR Working Paper, 64(122), http://www.migracje.uw.edu.pl/ [dostęp: 12.05.2013].

Hałas E. (2006), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Harrison J.R., Carroll G.R. (2006), Culture and Demography in Organizations, Princeton University, http://press.princeton.edu/chapters/s8183.pdf [dostęp: 12.04.2015]

Hofstade G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, PWE, Warszawa.

Kędzierska H. (2012), Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kędzierska H. (2015), Novice Teachers: The Process of “Anchoring” in the Teaching Profession, „Forum Oświatowe”, 2(54).

Konecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Konecki K.T. (2007), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 3(1), Monografie. Seria „Stawanie się”, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume3_pl.php [dostęp: 25.05.2016].

Konecki K.T., Chomczyński P. (2012), Słownik socjologii jakościowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Mazurkiewicz G. (2007), Droga do zawodu. Szkolne wyzwania a proces stawania się nauczycielem, „Zarządzanie Publiczne”, 3.

Nizińska A., Kurantowicz E. (2010), Młodzi dorośli między światem szkoły a światem pracy. Polityka – badania – rekomendacje, „Forum Oświatowe”, 2(43).

Piróg D. (2013), Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 23, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1455/1258 [dostęp: 25.05.2016].

Piróg D. (2016), Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 292.

Sabar N. (2004), From Heaven to Reality Through Crisis: Novice Teachers as Migrants, „Teaching and Teacher Education”, 20.

Schatz-Oppenheimer, Dvir N. (2014), From Ugly Duckling to Swan: Stories of Novice Teachers, „Teaching and Teacher Education”, 37.

Storm K.J. (2015), Teaching as Assemblage: Negotiating Learning and Practice in the First Year of Teaching, „Journal of Teacher Education”, 66(4).

Turska E. (2014), Kapitał kariery ludzi młodych Uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnic­two Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Tynjälä P., Heikkinen H.L.T. (2011), Beginning Teachers’ Transition from Pre-service Education to Working Life, „Zeitschrift für Erziehungswissenschaft”, 14.

Walczak D. (2012), Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Woroniecka G. (2003), Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.