Droga od konkluzywnych ewaluacji w sektorze publicznym do dialogicznych ewaluacji w polskich instytucjach oświatowych

Justyna Nowotniak

Abstrakt

The path from summative evaluations within the public sector towards  dialogue-based evaluations in Polish educational institutions

International expansion of the evaluation and globally growing volume of evaluation research projects are both facts nowadays. This paper is meant to analyse trends the responsive evaluation develops in Poland. In more detail, the following were the issues addressed by the author. Firstly, to determine the quiddity of that kind of evaluation and to set the path towards practitioning of responsive evaluation in the realm of Polish society. Secondly, to list down the terms and conditions necessary to meet to successfully exercise responsive evaluation in educational institutions and to propose methodological solutions supporting the implementation of such model of educational evaluation for the entire system of education evaluation.
Słowa kluczowe: ewaluacja dialogiczna, ewaluacja edukacyjna, historia ewaluacji, system ewaluacji oświaty
References

Alkin M.C (ed.) (2004), Evaluation Roots: Tracing Theorists’ Views and Influences, Sage, Thousand Oaks, CA.

Andreski S. (1992), Maxa Webera olśnienia i pomyłki, tłum. K.Z. Sowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bachtler J. (2000), The Evaluation of Regional Policy in the European Union – Main Report, European Policies Research Centre, Glasgow.

Buber M. (1993), Problem człowieka, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chmielewska-Długosz A. (2007), Koleżeńskie doradztwo, czyli o kulturze uczenia się od siebie nawzajem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Ewaluacja. Fundusze Europejskie, https://www.ewaluacja.gov.pl [dostęp: 1.03.2017].

Frieske K. (2004), Migotanie rzeczywistości. Wieloznaczność „sukcesu” programów społecznej inkluzji [w:] K. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS, Warszawa.

Greene J.C. (2006),Evaluation, Democracy, and Social Change [w:] I.F. Shaw, J.C. Greene, M.M. Mark (eds.), The SAGE Handbook of Evaluation, Sage Publications Ltd., Thousands Oaks–London.

Gouldner A. (1984), Anty-Minotaur, czyli mit socjologii wolnej od wartości, tłum. E. Morawska [w:] E. Mokrzycki (wybór i wstęp), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1 (s. 13–43), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Guba E., Lincoln Y. (1989), Fourth Generation Evaluation, Sage Publications, Inc., London–Thousand Oaks–New Delhi.

Herwig-Lempp J. (2004), Ressourcenorientierte Teamarbeit: Systemische Praxis der kollegialen Beratung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Hogan L.R. (2009), The Historical Development of Program Evaluation: Exploring the Past and Present, „Online Journal of Workforce Education and Development”, 2(4).

Korporowicz L. (red.) (1997), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Korporowicz L. (2011), Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją [w:] B. Niemierko, K. Szmigiel (red.), Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy. XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 23–25 września 2011 r., Grupa Tomami, Kraków.

MacDonald B. (1976), Evaluation and the Control of Education [w:] D. Tawney (ed.), Curriculum Evaluation Today: Trends and Implications, Macmillan, London.

Mazurkiewicz G. (2016), Ewaluacja w edukacji. Dylematy systemu ewaluacji oświaty w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, 1(33).

Mertens D.M. (2010), Research and Evaluation in Education and Psychology (3rd ed.), Sage Publications, Inc., Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC.

Mizerek H. (red.) (1997), Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów, Wydawnictwo MG, Olsztyn.

Mizerek H. (2011), Tam, gdzie kończą się zaklęcia, a zaczyna ewaluacja [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy. XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 23–25 września 2011 r., Grupa Tomami, Kraków.

Mizerek H. (2016), Ewaluacja edukacyjna w Polsce. Trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju, „Zarządzanie Publiczne”, 1(33).

Niemierko B. (2013), Czy diagnostyka edukacyjna i ewaluacja w edukacji zachowają odrębność?, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 4(64).

Norris N. (1990), Understanding Educational Evaluation, Kogan Page, London.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Osborne S.S. (2006), The New Public Governance?, „Public Management Review”, 8(3).

Rocznik ewaluacji 2014 (2015), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.

Simons H. (1997), Polityczne implikacje teorii ewaluacyjnych [w:] L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Słownik języka polskiego (1982), t. 1, PWN, Warszawa.

Słownik pojęć Systemu Ewaluacji Oświaty, http://www.npseo.pl/action/dictionary [dostęp: 1.03.2017].

Stake R. (1995), The Art of Case Study Research,Sage Publications, Inc., Thousand Oaks–London–New Dehli.

Stake R. (2004),Standards-Based and Responsie Evaluation, Sage Publications, Inc., London.

Szarfenberg R. (2009), Ewaluacja jako forma oceny strategii w polityce społecznej [w:] M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej,Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.

Tarnowski J. (2000), Postawa dialogu w pedagogice personalno-egzystencjalnej [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Tołwińska-Królikowska E. (2002), Autoewaluacja w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Tyler R. (1977), Evaluating Learning Experiences [w:] D. Hamilton, D. Jenkins, Ch. King, B. MacDonald, M. Parlett (eds.), Beyond the Numbers Game: A Reader in Educational Evaluation, Macmillan, London.

Vedung E. (2010), Four Waves of Evaluation Diffusion, „Evaluation”, 16(3).

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.