Ewaluacja w polskich szkołach – od przymusu do dialogu

Monika Maciejewska

Abstrakt

Evaluation in Polish schools –  between coercion and dialogue

This paper attempts to examine in detail several years of experience stemming from the introduction of evaluation to Polish schools. In order to understand the practice of evaluation implemented in schools, the focus of attention here is the search for educational discourses within this field and discussions conducted by practitioners. Attention is paid primarily to those who manage schools, i.e. headmasters, because they are particularly connected with evaluation processes in schools due to their administrative function. Thus, their statements posted on one of Internet forum have been analyzed.
 

.

Słowa kluczowe: ewaluacja w szkole, ewaluacja dialogiczna, autoewaluacja, analiza dyskursu
References

Borek A., Siejewicz M. (2014), Rozwój czy udręczenie, czyli o roli dyrektora w ewaluacji wewnętrznej [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dijk T. van (red.) (2001), Dyskurs jako struktura i proces, tłum. G. Grochowski, Wydawnic­two Naukowe PWN, Warszawa.

Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. (red.) (2013), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Elsner D., Bednarek K. (2012), Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych. Doniesienie z badań, http://www.npseo.pl/data/various/files/III_1%20Dr%20D_Elsner_K_Bednarek_nowe.pdf[dostęp: 3.04 2017].

Grabias S. (1997). Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kasprzak T., Mizerek H. (2011), Przyglądając się samym sobie. Pierwsze wnioski z autoewaluacji projektu [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Krzychała S., Zamorska B. (2008), Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

van Lakerveld J. (2010), Dialog i rozwój w ewaluacji [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lisowska-Magdziarz M. (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lutyński J. (1996), Działania pozorne [w:] E. Marynowie-Hetka, J. Piekarski (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykłady projektów działania, Wydawnictwo Interart, Warszawa.

MacDonald B. (1976), Evaluation and the Control of Eduction [w:] D. Tawley (ed.), Curriculum Evaluation Today (s. 125–138), Macmillan, London.

Mizerek H. (2016), Ewaluacja edukacyjna w Polsce. Trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju, „Zarządzanie Publiczne”, 1(33).

Mizerek H. (2017), Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Ostrowicka H. (2014), Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu, „Forum Oświatowe”, 2(52), 47–68, http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/ article/view/228 [dostęp: 15.03.2017].

Piekarski J. (2011), Jakość wiedzy pod kontrolą – uwagi na temat „klątwy” ewaluacji biurokratycznej [w:] G. Michalski (red.), Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Potulicka E. (2001), Paradygmat zmiany edukacyjnej Michaela Fullana [w:] E. Potulicka (red.), Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz.U. z dnia 9 października 2009 r.

Simons H. (1987), Getting to Know Schools in a Democracy: The Politics and Process of Evaluation, Routledge, London.

Śliwerski B. (2013), Ewaluacyjny kicz w szkolnictwie publicznym, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/12/ewaluacyjny-kicz-w-szkolnictwie.html[dostęp: 3.04.2017].

WasilewskaO., Rybińska A., Muzyk A. (2014), Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły [raport z badań], Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/197-raport-z-badania/wykorzystanie-ewaluacji-zewnetrznej-i-wewnetrznej-przez-szkoly/1065-wykorzystanie-ewaluacji-zewnetrznej-i-wewnetrznej-przez-szkoly [dostęp: 15.03.2017].

Woodak R., Krzyżanowski M. (red.) (2011), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, tłum. D. Przepiórkowska, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.

Znaniecki F. (1998), Education and Social Change, ed. and introd. E. Hałas, Peter Lang, Frankfurt am Main.

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.