O zagospodarowywaniu wyobraźni:  inspiracje dla zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Joanna Kołodziejczyk,

Grzegorz Mazurkiewicz

Abstrakt

On managing imagination: inspirations for educational leadership and management

The main points of consideration in this paper are challenges of the contemporary educational management and leadership. Authors present selected contextual factors influencing educational policy and preferred models of management in education. They referred also to their personal inspirations coming from literature and their practical experiences connected to conducted research and to the implementation of solutions in school evaluation and educational leadership. Using these experiences, Authors share reflections on understanding of educational management and leadership and the conceptualization of directions of the development these areas.
Słowa kluczowe: przywództwo edukacyjne, zarządzanie edukacyjne, edukacja, polityka edukacyjna, wyzwania społeczne
References

Abramowicz M. (red.) (2011), Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa.

Apple M. (2013), Can Education Change Society?, Routledge, New York.

Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M. (2017), Zarządzanie w płynnej nowoczesności, [tłum. A. Rasmus-Zgorzelska], Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

Black P., Wiliam D. (2010), Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment, „Phi Delta Kappan”, 92(1), 81–90.

Bray M. (2012), Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły, tłum. K. Chodzińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Bundick M.J., Quaglia R.J., Corso M.J., Haywood D.E. (2014), Promoting Student Engagement in the Classroom, „Teachers College Record”, 116(4).

de Carvalho M.E. (2001), Rethinking Family – School Relations: A Critique of Parental Involvement in Schooling, Routledge, New York–London.

ČervinkováH., Gołębniak B.D. (red.)(2010), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Day Ch. (2004), Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Delors J. (red.) (1998), Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa.

Dolata R. (2008), Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Dorczak R. (2015), Przez Ateny czy Spartę – w poszukiwaniu właściwej drogi dla przywództwa edukacyjnego [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dorczak R., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J., Mazurkiewicz G., Shaw M. (2016), Value Driven Change Leadership: Perspective From Poland [w:] T. Hurley, E. O’Connor (eds.), Leadership for Future Focused Education and Learning for All, Drumcondra Education Centre, Dublin.

Dumont H., Istance D., Benavides F. (2013), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, tłum. Z. Janowska, OECD – Inspiracje edukacyjne, Warszawa.

Epstein J. (2001), School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools, Westview, Boulder.

Fischer J., Mazurkiewicz G. (2009), Designing Authentic Education for Democracy, Expedition Inside Culture, Kraków–Bowling Green.

Freire P. (1993), Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, London.

Freire P. (1998), Pedagogy of Freedom. Ethics, Democracy, and Civic Courage, Rowman & Littlefiled, Oxford.

Hartley P. (2006), Komunikowanie interpersonalne, [tłum. A.B. Wasilewska], Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Hattie J. (2012), Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning, Routledge, London–New York

Kargulowa A., Kwiatkowski S.M., Szkudlarek T. (red.) (2005), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja. Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Kasprzak T., Mizerek H. (2011), Przyglądając się sobie samym. Pierwsze wnioski z autoewaluacji projektu [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje (s. 55–68), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Klein N. (2004), No space, no choice, no jobs, no logo,tłum. H. Pustuła, Świat Literacki, Izabelin.

Klein N. (2016), To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, tłum. H. Jankowska, K. Makaruk, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.

Kołodziejczyk J. (2016), Values Contained in The National Requirements for Schools as a Determinant of the Concept of Educational Leadership in Poland [w:] T. Hurley, E. O’Connor (eds.), Leadership for Future Focused Education and Learning for All, Drumcondra Education Centre, Dublin.

Lynch K. (2012), Oświata jako miejsce zmiany. Dbanie o równość i przeciwdziałanie niesprawiedliwości [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (s. 29–64), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Łuczyński J. (2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

MacBeath J., Schratz M., Meuret D., Jakobsen L. (2003), Czy nasza szkoła jest dobra, tłum. K. Kruszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

MacLaren P. (2015), Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej, tłum. A. Dziemianowicz-Bąk, J. Dzierzgowski, M. Starnawski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Marzano R.J. (2003), What Works in Schools: Translating Research into Action, ASCD, Alexandria.

Mazurkiewicz G. (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mazurkiewicz G. (2012), Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mazurkiewicz G. (2015), Przywództwo edukacyjne. Zmiana paradygmatu [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mendel M. (2007), Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.

Mizerek H. (red.) (1997), Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów, Wydawnictwo MG, Olsztyn.

Mizerek H. (2012), Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały, milcząc [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (s. 13–28), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Moroz H. (red.) (2005), Rozwój zawodowy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Mourshed M.O.N.A., Chijioke C., Barber M. (2012), Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, tłum. M. Pater, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa.

Olweus D. (2007), Mobbing: fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?,tłum. D. Jastrun, Jacek Santorski & Company Agencja Wydawnicza, Warszawa.

Ostaszewski K. (2014), Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Popkiewicz M. (2013), Świat na rozdrożu, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.

Potulicka E., Rutkowiak J. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Puślecki W. (2002), Pełnomocność ucznia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Pyżalski J., Kołodziejczyk J. (2015), Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo [w:] Pyżalski J., (red.) Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, theQ studio, Łódź. 

Quaglia R.J., Corso M.J. (2014), Student Voice: The Instrument of Change, Corwin Press, Thousand Oaks.

Rifkin J. (2012), Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.

Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Studio Emka, Warszawa.

Robinson K. (2010), Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności,tłum. A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków.

Rosenberg M.B. (2003), Life-Enriching Education: Nonviolent Communication Helps Schools Improve Performance, Reduce Conflict, and Enhance Relationships, PuddleDancer Press, Encinitas.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Dz.U. 2015, poz. 1214.

Scruton R. (2017), Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie, tłum. J. Grzegorczyk, R.P. Wierzchosławski, Zysk i S-ka, Poznań.

Sennett R. (2013), Razem. Rytuały, zasady i zalety współpracy, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.

Szmidt K.J. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Sztejnberg A. (2006), Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Walczak B., Kołodziejczyk J. (2016), Meta-Evaluation of the Progress and Effects of External Evaluation: Experiences After Six Years of the Pedagogical Supervision Reform
[w:] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (eds.), EDULEARN16:
8th International Conference on Education and New Learning Technologies: Barcelona (Spain)
4th–6th of July, 2016: Conference Proceedings(s. 736–745), IATED Academy, Barcelona.

Wilkinson R., Pickett K. (2010), The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone, Penguin UK, London.

Wlazło S. (2010), Nauczyciele działają zespołowo?, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Wołk Z. (2005), Świat jako market.Edukacja, praca, doradzanie w neoliberalnej rzeczywistości [w:] A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja (s. 73–86), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Wren T. (2007), Inventing Leadership: The Challenge of Democracy, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.

Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Žižek S. (2014), Rok niebezpiecznych marzeń,tłum. M. Kropiwnicki, B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.