Mentoring w crowdsourcingu – innowacyjny sposób na wykorzystanie potencjału osób starszych

Ewa Sobolewska-Poniedziałek,

Anna Niewiadomska

Abstrakt
Mentoring in crowdsourcing as an innovative method of exploiting the potential of the elderly
 
The combination of mentoring and crowdsourcing strategy creates new possibilities for solving problems in both, business and social sphere. On the one hand, mentoring is a form of support for the professional development of the organization’s employees. On the other hand, it can be seen as a way to exploit the potential of the elderly. This idea corresponds to the goals of crowdsourcing, as a means of supporting the ‘crowd’ in solving problems. Older people in this situation are a group that has unmistakable counseling potential that can be used in the form of mentoring in crowdsourcing.
Słowa kluczowe: mentoring, crowdsourcing, the elderly, professional and social potential
References

Alonso O., Lease M. (2011), Crowdsourcing 101: Putting the WSDM of Crowds to Work for You [w:]WSDM ’11: Proceedings of the Fourth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, February 9–12, 2011, Hong Kong, China, ACM Press, New York.

Brabham D.C. (2013), Crowdsourcing, The MIT Press, Cambrigde (Mass.)–London.

Czekaj J. (red.) (2007), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 23.09.2011, L 246/5–L246/10.

Estellés-Arolas E., González-Ladrón-de-Guevara F. (2012), Towards an Integrated Crowd­sourcing Definition, „Journal of Information Science” 38(2).

GUS (2017), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017, Warszawa–Szczecin.

Karwala S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój społeczny [praca magisterska], Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/798 [dostęp: 10.10.2017].

Kasprzycki-Rosikoń J. (2015), Perspektywy rozwoju crowdsourcingu [w:] F. Milewski (red.), Tłum jako źródło wiedzy i kapitału, PARP, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_tlum_jako_zrodlo_wiedzy_i_kapitalu_v_3_0ps.pdf [dostęp: 9.10.2017].

Kinal J. (2017), Crowdsourcing – próba deskrypcji zjawiska, „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, 1(2).

Kleemann F., Voß G.G., Rieder K. (2008), Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Through Crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies”, 4(1).

Kowalska M. (2016), Crowdsourcing jako proces poszukiwania kreatywnych rozwiązań [w:] K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe – zmiany w metodologii i technikach badawczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 459, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.

Krawiec W. (2014), Crowdsourcing – czynniki motywujące tłum do działania, „Marketing i Rynek”, 4.

Kubicki P. (2011), Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych [w:] R. Szarfenberg (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Polski Raport Social Watch, 2010, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.

Leszczyńska-Rejchert A. (2010), Człowiek starszy i jego wspomaganie. W stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

MentorNet, MentorNet’s One-on-One E-mentoring program, http://mentornet.org/organization/programs.html [dostęp: 15.10.2017].

Międzynarodowy plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw(2002),Madryt, http://www.unic.un.org.pl/ageing/plan.php [dostęp: 15.10.2017].

Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, [tłum. W. Bobiński], Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Shea G. (1995), Can a Supervisor Mentor?, „Supervision”, 56(11).

Skawińska E., Zalewski R.I. (2014), Innowacje społeczne w kontekście inteligentnego rozwoju regionów [w:] J. Wyrwa (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Skawińska E., Zalewski R.I., Sobolewska-Poniedziałek E. (2014), Crowdsourcing jako metoda generowania i eksploracji innowacji społecznych w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 15(8), cz. 1: A. Piekutowska, E. Rollnik-Sadowska (red.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym.

Sołtys A., Tarkowska M. (2008), Mentoring w praktyce. Ścieżka kształcenia mentorów i peer-
-mentorów dla grup defaworyzowanych
, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych, http://www.unic.un.org.pl/rozwoj_spoleczny/age1.pdf [dostęp: 15.10.2017].

senior.pl,http://www.senior.pl/uniwersytety/search.php [dostęp: 15.10.2017].